Rundskriv F-003-02 Tillegg nr.1

Overtidstabeller for redusert timesats - 80% (t 2) i grunn- og videregående skoler

Rundskriv
F-03-02 Tillegg nr.1

Saksnr. 01/6012

22.01.2002

 

Statens utdanningskontorer
kommunene
kommunerevisjonene
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Grunnskoler og videregående skoler
Private grunn- og videregående skoler
Statlige grunn- og videregående skoler
Kommunenes Sentralforbund
Lærerorganisasjonene

I rundskriv F-03-02 er dessverre ovetidstimetabellene for undervisningstimesats t 2 ikke kommet med. Vedlagt følger timelønnstabeller for 50% og 100% overtid på timesats t 2 - tilfeldige vikartimer av inntil 3 ukers varighet - for hhv. grunnskole og videregående skole.

Med hilsen

John Røyrvik
underdirektør

   
   

Vidar Kåsin
seniorrådgiver

Vedlegg 1 Grunnskolen 50% overtid av T2

Vedlegg 2 Grunnskole 100% overtid av T2

Vedlegg 3 Videregående 50% overtid av T2

Vedlegg 4 Videregående 100% overtid av T2