Rundskriv F-005-03

Opplæring for voksne innvandrere

Rundskriv
F-005-03

Saksnr. 01/7484

09.02.03

Fylkesmennene
Kommunene
Fylkeskommunene
Folkehøgskoler
Studieforbund
Fjernundervisningsinstitusjoner
VOX
Læringssenteret

Opplæring for voksne innvandrere

Norsk med samfunnskunnskap og norsk i grunnskole og videregående opplæring for voksne

Rett til videregående opplæring for voksne trådte i kraft 01.08.00 og rett til grunnskoleopplæring for voksne 01.08.02. Begge rettighetsbestemmelsene omfatter norske så vel som innvandrere, og gjelder også for innvandrere med manglende eller mangelfulle norskferdigheter. Det er en generell forutsetning at opplæringen skal tilpasses deltakernes opplæringsbehov.

Opplæring i norsk med samfunnskunnskap er for mange den første innføringen i norsk språk og om det norske samfunnet. Opplæringen er ikke rettighetsfestet, men skal følge "Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Retningslinjer og informasjon", F- 4058 og "Opplæringsplan i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere", som kan bestilles fra Læringssenteret.

I rundskriv F-06/02 heter det at opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal kunne brukes i kombinasjon med grunnskoleopplæring. Dette innebærer at en deltaker som får opplæring i norsk med samfunnskunnskap dekket av øremerkede midler over kap 254 post 60 i statsbudsjettet, samtidig kan få opplæring i samsvar med L97/L97S. Det er også mulig å kombinere opplæring i norsk med samfunnskunnskap med opplæring gitt i samsvar med Læreplan for videregående opplæring. Den opplæringen som gis i samsvar med læreplanene, dekkes av rammeoverføringene til kommunen eller fylkeskommunen.

Departementet har fått spørsmål om hvor mye av opplæringen som skal gis innenfor rammen av norsk med samfunnskunnskap, og hvor mye som skal gis som tilrettelagt norskundervisning i det respektive skoleslag. Vi ser det ikke som mulig å trekke en absolutt grense, siden dette bl.a. vil avhenge av deltakernes utdanningsbakgrunn. I noen tilfeller kan det være mest hensiktsmessig at den grunnleggende opplæringen i norsk med samfunnskunnskap gis som en forberedelse til grunnskole eller videregående opplæring, f eks som intensiv opplæring. I andre sammenheng bør norsk med samfunnskunnskap kombineres med opplæringen som følger læreplanene for grunn- eller videregående skole. Organiseringen må ta utgangspunkt i deltakernes behov, og det kan f eks legges til rette for kombinasjoner som utgjør heldagstilbud. Departementet vil understreke at det er viktig at opplæringen tilrettelegges slik at deltakerne etter hvert får grunnlag for å følge opplæringen i de andre fagene på norsk.

Opplæringstilbudene kan ikke kombineres for deltakere som har tatt ut den timerammen de kan få i norsk med samfunnskunnskap. Disse deltakerne må få den nødvendige og tilrettelagte norskopplæringen i grunnskolen eller videregående opplæring.

Det gis ikke øremerket tilskudd over kap 254 post 60 til opplæring i norsk/norsk som andrespråk som gis i samsvar med Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, jfr. Grunnskoleopplæring for voksne Veiledning tilpasset L97 og L97S/ Modulstrukturert veiledning tilpasset L97/L97S. Det samme gjelder opplæring i norsk/norsk som andrespråk i samsvar med Læreplan for videregående opplæring.

Nivåplassering av deltakere som får opplæring i norsk med samfunnskunnskap

Undersøkelser har vist at en del innvandrere som har fullført grunnskole eller mer i hjemlandet, plasseres i B-løpet i opplæring i norsk med samfunnskunnskap, dvs. på det nivå som skal omfatte deltakere med svak eller manglende utdanning. Departementet ber om at opplæringsstedene følger de gjeldende retningslinjer for plassering av deltakere, slik at de som har gjennomført grunnskoleopplæring eller mer, plasseres i A-løp, dvs. i opplæring opp til 850 timer. Også når deltakerne har et annet alfabet enn det latinske, skal opplæringen tilrettelegges og tilpasses deres opplæringsnivå og -behov innenfor A-løpet.

Med hilsen

Anne Brit Udahl e.f.
rådgiver

Eva Liljegren
rådgiver