Rundskriv F-007-04 Forskriftsendringer om timetallsøkningen i norsk og matematikk på grunnskolens småskoletrinn

Forskriftsendringer om timetallsøkningen i norsk og matematikk på grunnskolens småskoletrinn

Forskriftsendringer om timetallsøkningen i norsk og matematikk på grunnskolens småskoletrinn.

Rundskriv
F-007-04

200400724

6.8.2004

Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Utdanningsdirektoratet

Forskriftsendringer om timetallsøkningen i norsk og matematikk på grunnskolens småskoletrinn

Vi viser til departementets høringsbrev 04.02.04.

I høringsbrevet ble det vist til at Stortinget ved behandling av statsbudsjettet for 2004 har vedtatt at timetallet i norskfaget og matematikkfaget på grunnskolens småskoletrinn skal økes fra og med skoleåret 2004 – 2005, samt at rammetilskuddet er økt i henhold til dette, jfr. Rundskriv H-33/03, fra KRD.

Formålet med timetallsøkningen er å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Beregningsmessig er det i budsjettet lagt til grunn at timetallet i norsk- og matematikkfaget for 1. – 4. klasse økes med 5 timer per uke i gjennomsnitt. I tillegg til selve budsjettvedtaket må det også foretas en endring av forskrift til opplæringsloven, slik at timetallsøkningen blir obligatorisk ved alle skoler.

Etter å ha oppsummert høringen knyttet til de reguleringstekniske sidene ved timetallsøkningen, er departementet kommet til at forskriften i all hovedsak kan endres i samsvar med det utkastet som gikk på høring. På bakgrunn av høringen er departementet imidlertid kommet til at det også bør forskriftsfestes en overgangsordning som skal gjøre timetallsøkningen mer praktisk håndterbar for kommunene.

Ved vedtak 23. juni 2004 har departementet nå forskriftsfestet den omtalte timetallsøkningen, og det er vedtatt at forskriften trer i kraft 01.08.04.

I den nye forskriften er det økte timetallet bundet til norsk og matematikk på småskoletrinnet (1.- 4. klassetrinn) i samsvar med prinsippet i opplæringsloven § 2-3 andre ledd. Det innebærer at man lokalt fortsatt står fritt til å disponere timetallet innenfor det enkelte hovedtrinnet i grunnskolen. Det er ikke gjort ytterligere endringer av læreplanverket i denne sammenheng, da læreplanene i fagene norsk og matematikk ansees å ha tilstrekklig vide rammer til at formålet med timetallsøkningen ivaretas.

Timetallet i grunnskolen økes med 190 timer. Økningen legges på småskoletrinnet, som øker fra 3154 til 3344 ved at undervisningstimetallet i norsk på småskoletrinnet økes fra 1026 timer til 1140 og undervisningstimetallet i matematikk på småskoletrinnet økes fra 532 timer til 608 timer.

Det er ikke foretatt noen endring i adgangen som følger av forskrift til opplæringsloven § 1-4 første strekpunkt, og som går ut på at av det samlede timetallet kan det overføres inntil 114 undervisningstimer mellom de to hovedtrinnene, småskoletrinnet og mellomtrinnet, når dette er begrunnet med at skoleskyssen er særlig lang eller særlig vanskelig å organisere, eller at skolen er fådelt.

Den nye forskriften fører heller ikke til noen endringer av ordningen som nå følger av forskift til opplæringsloven § 1-4 annet strekpunkt, og som går ut på at elever som skifter skole på grunn av flytting, bare er omfattet av den vedtatte timefordelingen for den skolen de til enhver tid går ved.

Særlig om timetallsøkningen i norsk

Samisk og norsk er likestilte språk, jf. sameloven § 1-5. For elever som har samisk som førstespråk i grunnskolen, skal timetallet i norsk legges til faget samisk. Det samlede undervisningstimetallet i faget samisk som førstespråk på småskoletrinnet skal økes fra 686 til 800.

For elever ellers som følger L97 Samisk legges timetallsøkningen til faget norsk. Dette medfører at timetallet i norsk for elever med samisk som andrespråk økes fra 686 til 800 på småskoletrinnet, og at timetallet for i norsk for elever med samisk språk og kultur økes fra 888 til 1002 på samme trinn.

For elever som følger læreplan for finsk og elever fra språklige minoriteter som får morsmålsopplæring, skal timetallsøkningen legges til faget norsk. Selv om det til finsk og andre minoritetsspråk er knyttet særskilte rettigheter etter lov og forskrift, er de likevel ikke likestilte med norsk og samisk.

Tegnspråk har ikke et skriftspråk. For elever som følger læreplanen for tegnspråk, er timetallsøkningen i norsk lagt til faget norsk. Dette medfører at timetallet i norsk på småskoletrinnet for disse elevene økes fra 811 til 925.

Departementet har fastsatt en overgangsordning. De elevene som begynner på skolen i 1. klasse skoleåret 2004-2005 vil få den forutsatte økningen i timetallet uavhengig av hvordan skolen fordeler det nye timetallet på klassetrinn. For de andre elevene på småskole- og mellomtrinnet vil timetallsøkningen for den enkelte elev være avhengig av fordelingen av det nye timetallet på klassertinn. Timefordelingen for disse elevene er lokalt fastsatt for vedkommende skole og vedkommende klassetrinn. Det er også lagt inn en sikringsbestemmelse som gjør at ingen elever skal komme dårligere ut timetallsmessig enn det som gjelder nå før den nye forskriften trer i kraft – bortsett fra at det er åpnet for dispensasjon også fra dette dersom den nye timefordelingen er begrunnet i skyssordningen, og timetallsreduksjonen for de berørte elevene er minimal.

Forskriftstekst

Den nye teksten i forskrift til opplæringsloven § 1-4 Nærmare om fag- og timefordelinga i grunnskolen, tredje strekpunkt, skal lyde (endringene er kursivert):

”Det samla undervisningstimetalet i faget norsk på småskoletrinnet skal aukast frå 1026 til 1140. For elevar som har samisk som førstespråk, skal timetalsauken leggjast til faget samisk. Det samla undervisningstimetalet i faget samisk som førstespråk på småskoletrinnet skal aukast frå 686 til 800. Det samla undervisningstimetalet i faget matematikk på småskoletrinnet skal aukast frå 532 til 608.

Overgangsordning

Frå og med skoleåret 2004-2005 skal skolane fordele det nye timetalet på barnetrinnet, 6422 timar ( 6574 etter L97S) på fag og klassar i samsvar med reglane ovanfor. Den nye fordelinga må ikkje føre til at dei elevane som gjekk på skolen skoleåret 2003-2004, får eit lågare timetal enn 6232 ( 6384 etter L97S) i løpet av barnetrinnet. Fylkesmannen kan gi dispensasjon frå den nemnde regelen om minstetimetalet 6232 dersom fordelinga er grunngitt med skyssordninga, og timetalsreduksjonen for dei elevane det gjeld, er minimal. ”

Forskriftsendringen trer i kraft 01.08.04

Informasjon til skolene

Ut fra kommunelovens alminnelige system, er dette brevet adressert til skoleeier. Skoleeier har ansvaret for at den enkelte skole får den informasjon som er nødvendig.

Med hilsen

Margaret Westgaard e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Cathrine Børnes
fung. avdelingsdirektør