Rundskriv F-022-00

Endringer i forskrift 28. juni 1999 til Opplæringslova - Krav til de felles allmenne fagene i de yrkesfaglige studieretningene

1.1.1 Rundskriv
F-022-00

1.1.1.1 Saksnr. 99/6534

1.1.1.2 13.03.2000

1.1.2

Akademikernes Fellesorganisasjon
Arbeidsdirektoratet
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
De private videregående skolene
De statlige videregående skolene
Elevorganisasjonen
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesarbeidskontorene
Fylkeskommunene
Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Landsorganisasjonen
Lærerorganisasjonene
Norges apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Fjernundervisning
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleieforening
Norske fotterapeuters forbund
Norske Fysioterapeuters Forbund
Norske fysioterapeuters forbund
Norske kosmetologers forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplæringsrådene
Statens Helsetilsyn
Statens Utdanningskontorer
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund

2 Endringer i forskrift 28. Juni 1999 til Opplæringslova – Krav til de felles allmenne fagene i de yrkesfaglig studieretningene

Departementet sendte 27. august 1999 forslag om endringer i forskriften til opplæringslova på høring. Høringsfristen ble satt til 27. november 1999.

Høringen gjaldt:

  1. Forslag om at elever som ikke har bestått i inntil to av de felles allmenne fagene på bestemte vilkår etter søknad kan få vitnemål som gir yrkeskompetanse.
  1. Forslag om at privatister i yrkesfaglige studieretninger som har minst 5 års allsidig praksis i faget, eventuelt inkludert opplæring i faget, er fritatt fra kravet om felles allmenne fag for å få yrkeskompetanse.

Flertallet av høringsinstansene sluttet seg til departementets forslag.

På grunnlag av høringen vedtok departementet 1. mars 2000 endringer i forskriften til opplæringslova. Forskriftsendringene er vedlagt. I forhold til høringsutkastet er ordlyden i de vedtatte forskriftsendringene justert på noen punkter, både i § 4-21 og i § 4-52. Disse endringene har ingen innholdsmessig betydning, men er i hovedsak gjort for å få bedre språklig sammenheng mellom disse to bestemmelsene.

Departementet presiserer følgende:

  • Regelen i § 4-21 fjerde ledd om unntak fra kravet om bestått i inntil to av de felles allmenne fagene for elever, åpner ikke for å frita elever fra å delta i opplæringen i faget/fagene.
  • Privatister som fyller kravet om 5 års allsidig praksis, er generelt fritatt fra de felles allmenne fagene, og de trenger derfor ikke å gå opp til eksamen i disse fagene. Kravet om 5 års praksis må være oppfylt før vitnemål kan bli utstedt.
  • For hjelpepleierutdanningen gjelder fortsatt retningslinjene for privatisteksamen i rundskriv SUOA/Vg-97-004. Det betyr at de som ønsker å bli hjelpepleiere som privatister, kan velge mellom de to privatistordningene.

Endringene trådte i kraft 1. mars 2000. Endringene gjelder både elever og privatister som allerede er i gang innenfor en av de yrkesfaglige studieretningene, og elever og privatister som begynner etter at endringene er trådt i kraft.

Med hilsen

Ole Briseid e.f.
ekspedisjonssjef

Lars G. Rime
underdirektør

Vedlegg