Rundskriv F-023-02

Timelønnstabeller for undervisning i videregående skoler med virkning fra 01.05.2002 og 01.08.2002 eksklusive feriepenger

Rundskriv
F-023-02

Saksnr. 02/4500

26.07.2002

Det vises til rundskriv F-03-02 som erstattes av dette rundskrivet.

 

Statens utdanningskontorer
Fylkeskommuner
Fylkesevisjoner
Videregående skoler
Statlige og private videregående skoler
Lærerorganisasjonene
Kommunenes Sentralforbund

Timelønn for undervisning (t1 ) defineres slik:

Årslønn x (1687,5 t - (150 + 37,5))= Årslønn x 1500

Årsramme x 1687,5 Årsramme x 1687,5

Fra og med 01.01.02 defineres timelønn for tilfeldige vikartimer - dvs. vikartimer inntil tre ukers varighet - (t2) slik:

t1 x 80/100

Av dette trekkes feriepenger (12,0 %), slik at vedlagte tabeller viser timelønn for undervisning eksklusive feriepenger gjeldende for undervisning i videregående skoler med virkning fra hhv. 01.05.02 og 01.08.02.

Når det gjelder overtidsbestemmelsene for øvrig, vises til tilpasningsavtalen til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, jf. Tillegg nr. 3 til F - 4073, vedlegg nr. 7 side 3, der det heter:

"Undervisningspersonale får overtidsgodtgjøring for pålagte spredte vikartimer utover årsrammen for leseplikt. Med "timelønn" menes timelønn for undervisning jf. tilpasning til §2 nr.2

Merknad:

Det vises til særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket pkt. 6, 4. og 5. avsnitt:

"Pålagt overtid ut over oppsatt arbeidsplan, eller arbeidsplaner som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring.

Fast årlig overtid kan avtales ved at årsrammen for leseplikt økes, og overtidsbetaling gis for det antall timer årsrammen er økt med. Denne godtgjøringen kommer i tillegg til rettigheter fastsatt i foregående avsnitt."

Undervisningspersonale i deltidsstilling får overtidsgodtgjøring for pålagte spredte undervisningstimer som i den enkelte uke overstiger gjennomsnittlig ukentlig leseplikt for heltidsstilling."

De vedlagte timelønnssatsene gjelder for perioden 01.05.02 til 31.07.02 og for perioden 01.08.02 til 30.04.03.

Med hilsen

Nils Astrup

fung. avdelingsdirektør

   
   

Vidar Kåsin

seniorrådgiver

Vedlegg 1 Tabell 01.05.2002

Vedlegg 2 Tabell 01.08.2002