Rundskriv F-030-99

Grunnlag for vurdering av fartstid. (22.03.99) Dette rundskriv erstatter rundskriv F-50-94

Rundskriv F-030-99

Saksnr. 98/10195

22.03.99

Dette rundskriv erstatter rundskriv F-50-94

Fylkeskommunane Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Statens utdanningskontor Departementa Elevorganisasjonane Lærarorganisasjonane Næringslivets Hovedorganisasjon Landsorganisasjonen i Norge Kommunenes Sentralforbund Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning Sjøfartsdirektoratet Fiskerinæringens felles kompetansestyre Norges Fiskarlag Arbeidsdirektoratet Fylkesarbeidskontora Arbeidernes Opplysningsforbund Norsk forbund for fjernundervsining Voksenopplæringsforbundet Nasjonalt læremiddelsenter Opplæringsrådet for transporttekniske fag

Grunnlag for vurdering av fartstid

Departementet vil med dette gjere merksam på at etter regel I/1.25 i den reviderte STCW-95 konvensjonen og § 7 i den nye kvalifikasjonsforskrifta til Sjøfartsdirektoratet, nr. 398 av 29. april 1998, er det berre "faktisk tenestetid om bord" som reknast som fartstid.

Dette tyder at det ikkje lenger vert gitt frådrag i fartstid for grunnkurs "blå variant" eller anna som er nemnt i vedlegg 2 i tidlegare forskrift av 22. august 1989.

Med helsing

Ole Briseid e f
ekspedisjonssjef
Inger Iversen
avdelingsdirektør

Kopi:
Fylkeskommunane v/utdanningsetaten
Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus, Eksamenssekretariatet

Lagt inn 25. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen