Rundskriv F-038-02

Voksne asylsøkere - norskopplæring

Rundskriv F- 38-02

02/7404

20.12.02

Kommunene
Fylkeskommunene
Statens utdanningskontorer
Folkehøgskolene
VoksenopplæringsforbundetVoksne asylsøkere - norskopplæring

Fra 1991 ble det ikke gitt statstilskudd til norskopplæring for asylsøkere, men fra 01.08.96 har voksne asylsøkere hatt samme tilbud om opplæring i norsk med samfunnskunnskap som innvandrere og flyktninger. Opplæringen gis i hovedsak av kommunene. Den skal organiseres innenfor retningslinjer gitt av departementet, jfr. F-4058, og kommunene får statstilskudd for å gi opplæring. Satsene for tilskuddet gis i de årlige tildelingsbrevene til statens utdanningskontorer.

I St. prp. nr.1 (2002-2003) for Utdannings- og forskningsdepartementet heter det at "Regjeringa har som mål å redusere lengda på opphald i asylmottak gjennom rask handsaming av søknader om asyl. Budsjettforslaget inneber å fjerne tilskottet til norskopplæring for asylsøkjarar." Under behandlingen av budsjettet for 2003 vedtok Stortinget at det fra 01.01.03 ikke skal gis statstilskudd til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne asylsøkere. Endringen omfatter både nyankomne og de som i dag er i opplæring.

Vi gjør oppmerksom på at asylsøkere under 18 år fortsatt skal få tilbud om norskopplæring. De som er mellom 16 og 18 år kan, dersom de trenger det, få grunnskoleopplæring med tilskudd fra kap 221 post 65 i statsbudsjettet.

Tilskuddssatsen er den samme som for tilskudd til opplæring av barn i statlige asylmottak.

Personer som har fått positivt vedtak om opphold, men fortsatt bor i mottak i påvente av bosetting i en kommune, skal få tilbud om opplæring i norsk med samfunnskunnskap. Det er ikke noe i veien for at voksne asylsøkere kan delta i den opplæringen som er etablert for de med positivt vedtak, og/eller i den opplæringen som gis innvandrere og flyktninger bosatt i kommunen, uten at det utløses tilskudd.

Med hilsen

Dag Johnsen e.f.
eksp.sjef

Anne Brit Udahl
rådgiver