Rundskriv F-044-00

Korrigering av rundskriv datert 05.07.00: Tillegg nr. 1 til F 4073 Tillegg nr. 2 til F 4073 (01.08.00)

Rundskriv
F-044-00

Saksnr. 00/5086 & 00/5376

01.08.2000

Statens utdanningskontorer
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Kommunene
Kommunerevisjonene
Grunnskoler og videregående skoler
Folkehøgskoler
Private skoler
Kommunenes sentralforbund
Lærerorganisasjonene

Korrigering av rundskriv datert 05.07.00:

TILLEGG NR. 1 TIL F 4073 (HÅNDBOK OM "SÆRAVTALER M.M. FOR SKOLEVERKET") – NY SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALET I SKOLEVERKET

TILLEGG NR. 2 TIL F 4073 (HÅNDBOK OM "SÆRAVTALER M.M. FOR SKOLEVERKET") – ENDREDE SÆRAVTALER I SKOLEVERKET – PROTOKOLL AV 30. JUNI 2000 m.m.

Ad Tillegg nr. 1 til F 4073:

Ved en beklagelig feil i trykningsprosessen er side 2 i Tillegg nr. 1 til F 4073 byttet ut med side 2 fra Tillegg nr. 2 til F 4073. Rundskrivet (uten vedlegg) gjengis derfor i sin helhet på side 2 – 4. Den korrekte versjon av rundskrivet ligger på Internett: www.odin.dep.no/kuf

Ad Tillegg nr. 2 til F 4073

Overskriften til pkt. 1 b i Tillegg nr. 2 til F-4073 vedrørende arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere inneholder feil referanse til hhv. vedlegg 2 og 3.

Vedlegg 2 gjelder videregående skole, vedlegg 3 grunnskolen. Overskriften til pkt. 1 b skal derfor være:

"b) Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i den

videregående skolen (vedlegg 2)/Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser

for skoleledere i grunnskolen (vedlegg 3)"

Feilen er rettet i den versjonen som ligger på Internett.

Samtidig gjør vi oppmerksom på at sidene i vedleggene til Tillegg nr. 2 til F 4073 i en begrenset del av opplaget er stokket feil i trykningsprosessen. Dersom man ønsker å få tilsendt rundskrivet på nytt, bes det om at man kontakter KUF v/Lønns- og forhandlings-seksjonen. For øvrig er Tillegg nr. 2 til F 4073 med vedlegg tilgjengelig på Internett.

Tillegg nr. 2 til F 4073 – i korrekt utgave (uten vedlegg):

- - - o o o 0 0 0 o o o - - -

NY SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALET I SKOLEVERKET

I protokoll av 30. juni ble det inngått ny særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket. Avtalen gjelder fra 01.08.00. Den nye særavtalen følger som vedlegg 1 til dette rundskriv.

Staten og lærerorganisasjonene ble samtidig enige om at alle stillinger på lønnsplan 17.150 og 17.165 (med unntak av kode 1423 "Undervisningspersonell uten godkjent utdanning"(tidligere kode 0959), lønnsramme 26, samt ny kode 1424 "Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning") skal gis to lønnstrinns opprykk med virkning fra 01.08.00. Nye justerte lønnsrammer gjeldende fra 01.08.00 for skoleverket vil fremgå av Hovedtariffavtalen som vil foreligge ultimo juli fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Lønnsrammene gjeldende fra 01.08.00 følger også som vedlegg 2 til dette rundskriv.

Reelle kostnader som følger av inngåelse av den nye arbeidstidsavtalen og protokollen til denne, vil bli kompensert av staten.

Forhandlingene ble ført med bakgrunn i Intensjonserklæringen (vedlegg 3) som ble inngått mellom AAD og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag 19.05.00. Her heter det bl.a.:

"Intensjonen er å iverksette et målrettet samarbeid over en 3-års periode som gir nye og mer fleksible arbeidstidsordninger tilpasset dagens- og morgendagens skole. Det skal legges til rette for at man oppnår større frihet til å organisere arbeidet og til å disponere arbeidstiden for bl.a. å gi rom for mer lokalt utviklingsarbeid og mer plass for den enkelte lærers kreativitet. Arbeidet må også gi muligheter for bedre ressursutnyttelse og økt tilgjengelighet. Partene er enige om å gjennomføre utviklingsarbeidet i perioden 1. august 2000 til 31. juli 2003."

Partene vil arbeide videre med sikte på å bli enige om en treårig handlingsplan innen 01.11.00. Denne skal konkretisere hvilke tiltak som skal iverksettes og en tidsplan for gjennomføringen av de ulike tiltakene. I perioden vil endringer i de særavtaler som regulerer lærernes lønns- og arbeidsvilkår, stå sentralt.

Det er partenes forutsetning at oppfølgingen av Intensjonserklæringen og handlingsplanen skal gi muligheter for effektivisering/produktivitetsøkning. Ytterligere økonomiske gevinster ved de avtaleendringer som blir gjort i treårsperioden, skal kunne tas ut i form av lønnskompensasjon (ut over de 2 lønnstrinn som blir gitt pr. 01.08.00).

De viktigste endringene i den nye arbeidstidsavtalen er:

  • Det skal utarbeides individuelle arbeidsplaner for hvert skolehalvår som omfatter hele tilstedeværelsesplikten. Departementet vil understreke viktigheten av de tillitsvalgtes medvirkning (jf. hovedavtalen) ved fastlegging av prinsippene for utarbeidelse av arbeidsplanene.
  • Årsrammen for leseplikt er utgangspunkt for de individuelle arbeidsplanene, mens ukentlig gjennomsnittlig leseplikt er veiledende. Dette betyr at de tidligere bestemmelsene om periodeundervisning er bortfalt. De individuelle arbeidsplaner vil heretter gi mulighet for varierende undervisningsbelastning gjennom planperioden.
  • Avtalen vektlegger i større grad betydningen av teamarbeid.
  • Dersom arbeidsenheter konverteres til andre oppgaver, har lærerne tilstedeværelsesplikt i denne tiden. Denne tiden omfattes også av arbeidsplanene.
  • Inntil 20 arbeidsenheter av årsrammen kan innenfor arbeidsplanene fordeles over året, uten spesiell tidfesting, og brukes til for eksempel tilfeldige vikartimer.

Med disse endringene har skoleverket fått en arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet som innebærer økt fleksibilitet og en bedre utnyttelse av lærerårsverket ettersom man bl.a. kan legge inn i arbeidsplanene alternative/elevfrie dager.

Intensjonserklæringen av 19. mai omhandler også oppfølging av forsøk for skoleåret 2000/2001 ved at partene er enige om:

" at det skal gjennomføres forsøk – også sentralt initierte forsøk – med alternative og fleksible arbeidstidsordninger som gir bedre ressursutnyttelse og økt tilgjengelighet. Dette skal føre til enklere organisering, bedre tilrettelegging av skolens undervisning og bedre fordeling av lærernes arbeidsoppgaver, økt grad av teamarbeid og gi elevene en bedre læringssituasjon."

I protokollen av 30. juni er dette nedfelt slik:

"1. Lokalt initierte forsøk

Partene vil kvittere ut de forsøksavtaler som foreligger/ kommer inn snarest mulig, med sikte på at disse er virksomme fra skolestart 2000/2001, jfr. Særavtale om tidsbegrensede forsøk/ avvik fra sentrale tariffavtaler i skoleverket, pkt.1.2.2.

2. Sentralt initierte forsøk

a) Ressurssentra

Partene vil søke å inngå forsøksavtale(r) om arbeidstid med mer vedrørende fylkeskommunale/kommunale "ressurssentra" tilpasset de spesielle organisatoriske og arbeidsmessige utfordringer skoleeier, skoleledere og lærere står over for.

b) Arbeidsgruppe

Partene vil nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe i KUF med 4 representanter fra

organisasjonene, hvor også Kommunenes Sentralforbund blir invitert til å delta. Arbeidsgruppen skal fremlegge forslag om ulike typer forsøk som kan iverksettes fra 1. januar 2001, evt skoleåret 2001/2002.

Arbeidsgruppen legger frem sine forslag senest 01.09.00. Forsøkene bør utformes slik at man får utprøvd og samlet erfaringer med ulike organisasjons- og arbeidsformer i skoleverket, jfr. pkt. II i Intensjonserklæring av 19.05.00, 1. kulepunkt."

For oppfølging av lokalt initierte forsøk vil departementet bestrebe seg på rask og smidig saksbehandling og vil i nær fremtid komme med ytterligere informasjon.

Departementet vil også – på egnet måte – komme tilbake til det videre arbeid med sentralt initierte forsøk samt oppfølging av den handlingsplan som skal foreligge 01.11.00.

- - - o o o 0 0 0 o o o - - -

Med hilsen

Trond Tveit Selvik e.f.

avdelingsdirektør

John Røyrvik

underdirektør