Rundskriv F-05-05: Forskriftsendringer timetallsøkning og overgangsregler for Kunnsapsløftet

Informasjon om forskriftsendring i form av timetallsøkning på 1.—4. årstrinn f.o.m. skoleåret 2005-2006 og om fremdrift når det gjelder overgangsregler for reformen ”Kunnskapsløftet”

Informasjon om forskriftsendring i form av timetallsøkning på 1.–4. årstrinn f.o.m. skoleåret 2005-2006 og om fremdrift når det gjelder overgangsregler for reformen ”Kunnskapsløftet”.

Rundskriv
F-05-05

Saksnr. 200502097

27.06.2005

Mottakere
Kommunene og fylkeskommunene
De statlige grunnskolene og videregående skolene
De private grunnskolene
De frittstående grunnskolene
De frittstående videregående skolene med paralleller i de off. skolene
Fylkesmennene
Utdanningsdirektoratet

Informasjon om forskriftsendring i form av timetallsøkning på 1.–4. årstrinn f.o.m. skoleåret 2005-2006 og om fremdrift når det gjelder overgangsregler for reformen ”Kunnskapsløftet”

Etter det alminnelige systemet i kommuneloven har skoleeier ansvaret for at den enkelte skole får den informasjonen som er nødvendig.

Forskriftsendring i form av timetallsøkning på 1.–4. årstrinn
Vi viser til departementets høringsbrev av 15.02.05 om bl.a. forslag til fag- og timefordeling for grunnskolen. I punkt 2.1 i høringsbrevet ble det vist til at Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2005 sluttet seg til at timetallet for 1. – 4. trinn utvides med 152 timer (4 uketimer i gjennomsnitt). På denne bakgrunn ble følgende forslag fremmet i høringsbrevet: ”Departementet foreslår å utvide timetallet i engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, hver med 38 timer på 1. – 4. årstrinn (1 uketime i gjennomsnitt), fra skoleåret 2005 – 2006.”

Høringsuttalelsene viser at forslaget har fått bred støtte. Ved vedtak av 17.06.05 har departementet derfor forskriftsfestet en timetallsøkning i samsvar med forslaget. Det er også vedtatt at denne endringen i forskriften trer i kraft 01.08.05. I tillegg er det foretatt noen tekniske endringer i forskriften.

Med virkning fra 01.08.05 skal forskrift til opplæringsloven § 1–4 Nærmare om fag- og timefordelinga i grunnskolen lyde som følger (realitetsendringene er kursivert):

”Følgjande unntak frå og tillegg til fag- og timefordelinga i Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen og Det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen gjeld:

-

Det kan overførast inntil 114 undervisningstimar mellom 1.–4. årstrinn og 5.–7. årstrinn når det er grunngitt med at skoleskyssen er særleg lang eller særleg vanskeleg å organisere, eller at skolen er fådelt.

-

Elevar som skifter skole på grunn av flytting, er omfatta av den vedtekne timefordelinga for den skolen dei til kvar tid går ved.

-

Det samla undervisningstimetalet i faget norsk på 1.–4. årstrinn skal aukast til 1140. For elevar som har samisk som førstespråk, skal denne timetalsauken leggjast til faget samisk. Det samla undervisningstimetalet i faget samisk som førstespråk på 1. 1.–4. årstrinn skal aukast til 800. Det samla undervisningstimetalet i faget matematikk på 1.–4. årstrinn skal aukast til 646 (tilsvarande etter L97S).Det samla undervisningstimetalet i faget samfunnsfag på 1.–4. årstrinn skal aukast til 228 (tilsvarande etter L97S). Det samla undervisningstimetalet i faget natur- og miljøfag på 1.–4. årstrinn skal aukast til 190 (204 etter L97S). Det samla undervisningstimetalet i faget engelsk på 1.–4. årstrinn skal aukast til 133 (tilsvarande etter L97S). Det samla timetalet på 1.–4. årstrinn er etter dette 3 496 (3 585 etter L97S).

Overgangsordning

Frå og med skoleåret 2005-2006 skal skolane fordele det nye timetalet på barnetrinnet, 6 574 timar ( 6 726 etter L97S) på fag og årstrinn i samsvar med reglane ovanfor. Den nye fordelinga må ikkje føre til at dei elevane som gjekk på skolen skoleåret 2004-2005, får eit lågare timetal enn 6 422 ( 6 574 etter L97S) i løpet av barnetrinnet. Fylkesmannen kan gi dispensasjon frå den nemnde regelen om minstetimetalet 6 422 ( 6 574 etter L97S) dersom fordelinga er grunngitt med skyssordninga, og timetalsreduksjonen for dei elevane det gjeld, er minimal.”

Forskriftshjemmel: Opplæringsloven § 2–3 tredje ledd (tidligere § 2–3 andre ledd).

Når det gjelder timetallsøkninger på 1.–4. årstrinn som er foretatt tidligere, vises det til rundskrivene F-008-02 og F-007-04. Disse rundskrivene er lagt ut på følgende Internettadresse: http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/bn.html

Fremdrift når det gjelder overgangsregler for reformen ”Kunnskapsløftet”
Den statlige utdanningsadministrasjonen har mottatt en rekke spørsmål om overgangsregler knyttet til innføringen av Kunnskapsløftet. Med overgangsregler siktes det i denne sammenheng til ulike spørsmål knyttet til innføringstakten, for eksempel nærmere regler om innføringen av andre fremmedspråk.

Forslag til nye gjennomgående læreplaner i alle fag i grunnopplæringen og forslag til fag- og timefordeling i grunnopplæringen har vært på alminnelig høring våren 2005. Etter departementets vurdering er det mest hensiktsmessig å fastsatte de gjennomgående læreplanene og fag- og timefordelingen før det fastsettes overgangsregler.

Departementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å foreslå endringer i forskrift til opplæringsloven som følge av reformen. Forslag til endringer i denne forskriften, herunder forslag til overgangsregler, vil bli sendt på alminnelig høring i løpet av høsten 2005. I Rundskriv F-13-04 Dette er Kunnskapsløftet er det likevel gitt noen overordnede føringer når det gjelder innføringstakten. Rundskrivet er lagt ut på følgende Internettadresse: http://kunnskapsloeftet.no/

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Hein Th. Ferre avdelingsdirektør