Rundskriv F-5-16 Endring i rammeplaner for lærerutdanninger inklusive barnehagelærerutdanning

Kunnskapsdepartementet endrer rammeplanene for lærerutdanningene, for å tydeliggjøre hva lærerstudentene og barnehagelærerstudentene skal kunne om vold og seksuelle overgrep. Endringene trer i kraft 1. august.

Endring i rammeplaner for lærerutdanninger - barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag, yrkesfaglærerutdanning, lektorutdanning, praktisk pedagogisk utdanning, praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag og 4-årige grunnskolelærerutdanninger

Det vises til at Kunnskapsdepartementet har fastsatt rammeplaner for følgende utdanninger:

  • Barnehagelærerutdanning,
  • Samisk barnehagelærerutdanning,
  • Fagskolelærerutdanning i praktiske og estetiske fag,
  • Lektorutdanning,
  • Praktisk pedagogisk utdanning
  • Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
  • Grunnskolelærerutdanningene for 1-7 og 5-10

Kunnskapsdepartementet viser til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge (2014-2017) En god barndom varer livet ut.

For å sikre at alle kandidater fra de nevnte lærerutdanningene har kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge er det nå gjort endringer i § 2 i disse rammeplanene, jf. vedlegg. Endringene får virkning fra 1. august 2016. De vil også bli kunngjort på Lovdata.

I høringsprosessen har departementet mottatt flere høringsuttalelser der det er foreslått utfyllende presiseringer i forskriftene. Etter departementets vurdering hører de fleste av disse anbefalingene mer hjemme i de nasjonale retningslinjene.

Det er Universitets- og høyskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) som har ansvar for revisjon av retningslinjene. Forslagene om ytterligere presiseringer etter forskriftsendringene vil derfor bli oversendt til NRLU til behandling.

Det er besluttet at endringene skal iverksettes fra 1. august 2016. § 2 i alle rammeplanene har fastsatt læringsutbytte med utgangspunkt i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Det går frem at kandidaten etter fullført utdanning skal ha læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som fundament. Departementet presiserer at endringene i rammeplanene innebærer at alle kandidater som avslutter slike utdanninger etter studieåret 2016-2017, har kompetanse i tråd med endringene i rammeplanene.

De fastsatte rammeplanene for grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10 vil fortsatt være i bruk. Med hjemmel i Forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav c, finner departementet at det er åpenbart unødvendig å sende endringsforslagene til denne forskriften på høring. Det er derfor nå også gjort endringer i denne forskriften, jf. vedlegg.

Departementet viser for øvrig til at forslag om nye rammeplaner for 5-årig grunnskolelærerutdanning har vært på høring. Det tas sikte på å legge inn tilsvarende bestemmelser i de nye rammeplanene for grunnskolelærerutdanninger.

Rundskriv F-5-16.pdf

Adresseliste.pdf

Vedleggene til rundskrivet:

Barnehagelærerutdanning.pdf

Samisk barnehagelærerutdanning.pdf

Lektorutdanning trinn 8-13.pdf

Praktisk-pedagogisk utdanning.pdf

Yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13.pdf

Treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag.pdf

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.pdf

Samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.pdf

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13.pdf