Rundskriv F-050-98

Utenlandske elever på norske folkehøgskoler (16.06.98) Erstatter rundskriv F-018-96

Rundskriv F-050-98

Saksnr. 98/6073

16.06.1998

Erstatter rundskriv F-18/96

 
Folkehøgskolene Statens utdanningskontorer Folkehøgskolerådet

Utenlandske elever på norske folkehøgskoler

Dette rundskrivet erstatter rundskriv F-18-96. Det må brukes sammen med rundskriv UDI 15/98 JURA (og senere rundskriv som erstatter dette) og brosjyren "Informasjon om Oppholdstillatelse for utdanning i Norge"

1. Oppholdstillatelse

Det kan gis oppholdstillatelse til å gå maksimalt ett år på folkehøgskole, og elevene skal ordinært returnere til sitt hjemland etter endt skoleår. Prosedyre og krav i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse finnes i de informasjoner fra UDI som er nevnt i første avsnitt, jf også pkt 3 nedenfor.

Når det gjelder søknad om oppholdstillatelse til utdanning i Norge etter folkehøgskolen, henvises det til de ovenfor nevnte skriv, samt rundskriv F-129/97 (og senere rundskriv som erstatter dette).

2. Rammer

Folkehøgskolene kan ta opp inntil 500 utenlandske elever i utdanningsøyemed hvert skoleår. Rammene er fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ut fra et gjennomsnitt på 6 elever per skole, og gjelder det samlede antall innen et skoleår, uansett kursvarighet. Det er anledning til å gjøre avtale mellom skoler om en eventuell omfordeling innenfor den totale ramme for skoleslaget og følgende maksimumsgrenser for enkeltskolene:

Skoler med opp til 75 elever: 12
Skoler med 76 - 100 elever: 15
Skoler med over 100 elever: 18

Folkehøgskolerådet administrerer en eventuell omfordeling, og er ansvarlig for at totalramme og maksimumsgrenser overholdes.

Skolene rapporterer for øvrig til utdanningskontor og departement overensstemmende med pkt 4.

3. Søknads-, tilsagns- og opptaksprosedyre

Forutsetningene for å søke om oppholdstillatelse for å gå på folkehøgskole, er at det foreligger tilsagn om studieplass, og at krav til underhold er oppfylt i samsvar med UDI 15/98 JURA.

Det er den enkelte folkehøgskole som kan gi tilsagn om studieplass. Ved slikt tilsagn må søker bli gjort kjent med de premisser som er lagt i dette rundskrivet, brosjyren "Informasjon om Oppholdstillatelse for utdanning i Norge" og rundskrivet UDI 15/98 JURA. Det må spesielt presiseres at endelig opptak først kan skje hvis og når oppholdstillatelse foreligger.

4. Rapportering

Innen 1. oktober hvert år sender hver skole på vedlagte skjema rapport over utenlandske elever til Statens utdanningskontor i sitt fylke. Det skal oppgis navn, fødselsdata og nasjonalitet.

Departementet skal ha kopi av denne rapporten.

5. Studiestøtte

Det gis ikke studiestøtte til utenlandske elever i utdanningsøyemed ved norske folkehøgskoler.

6. Utlendinger med oppholdstillatelse på annet grunnlag

Utlendinger med oppholdstillatelse på annet grunnlag enn i utdanningsøyemed (som flyktning, på grunnlag av familiegjenforening eller på humanitært grunnlag) kan tas opp på folkehøgskole på linje med norske borgere. De regnes som bosatt i Norge i forhold til kravet om at "minst 60% av deltakarane på eit kurs må vere busett i Norge", pkt 3.5.9 i forskrifter for folkehøgskolen. Det samme gjelder for personer fra Barentsregionen, Baltikum, Norden og øvrige EØS-land (de siste må ha ordnet formell oppholdstillatelse innen tre måneder etter ankomst).

Vedlegg under: Rapporteringsskjema

Med hilsen

Anne Skomedal e.f.
underdirektør
  Tormod Hægeland
tilsynsmann

Lagt inn 1. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Vedlegg til rundskriv F-050-98

 Saksnr. 98/6073

 16.06.1998

 
Folkehøyskolene Statens utdanningskontorer Folkehøyskolerådet

Vedlegg: Utenlandske elever på norske folkehøyskoler

Til Statens utdanningskontor i  
Fra   folkehøyskole

Utenlandske elever skoleåret 19   -  

1. Rundskriv F-050-98 pkt. 2: Oppholdstillaatelse i utdanningsøyemed.

  Skolen har ingen elever med oppholdstillatelse i utdanningsøyemed:
  Skolen har følgende utenlandske elever med oppholdstillatelse i utdanningsøyemed:
Navn Født Nasjonalitet
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       Skolen har ingen avtale om å overta andre skolers kvote
  Skolen har følgende utenlandske elever med oppholdstillatelse på annet grunnlag
Antall elever Folkehøyskole(r) som det er gjort avtale med
   

2. Rundskriv F-050-98 pkt 6: Oppholdstillatelse på annet grunnlag.

  Skolen har ingen utenlandske elever med oppholdstillatelse på annet grunnlag
  Skolen har følgende utenlandske elever med oppholdstillatelse på annet grunnlag

Navn Født Nasjonalitet
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Dato Skolens rektor
   
     
Lagt inn av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen