Rundskriv F-064-98

Endring i grunnskolelova § 10 nr 4 tredje leddet (17.07.98)

Rundskriv F-064-98

Saksnr. 98/10047

17.07.1998

Rundskrivet må ses i sammenheng med F-52-98

Statens utdanningskontor Fylkesmennene Kommunane Private grunnskolar

Endring i grunnskolelova § 10 nr 4 tredje leddet

Stortinget har gjort dette vedtaket om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen § 10 nr 4 tredje leddet:

I

På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre føremål må det ikkje kunne serverast alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som i privat regi. I kombinerte anlegg for skole og andre føremål kan det i særlege høve gjerast unntak når desse anlegga vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom skoletida.

II

Lova vert å setje i verk straks.

Lova vart sanksjonert 17.07.98, og lovendringa er sett i verk frå denne dato.

I Innst O nr 68 (1997-98) frå Kyrkje-, utdannings- og forskningskomiteen blir det mellom anna uttalt:

Flertallet vil peke på at kombinerte anlegg for skole og andre formål er vanlig mange steder i landet, ofte med stor dugnadsinnsats av bygdefolket. På denne bakgrunn mener flertallet at det må kunne gjøres unntak fra denne regelen om alkoholskjenking ved kombinerte anlegg for skole og andre formål. Flertallet mener at slike unntak må begrenses til sluttede selskaper utenom skoletid og innenfor rammen av bestemmelser gitt i andre aktuelle lover.

Med helsing

Johs. Wike e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Geir Helgeland
underdirektør

Lagt inn 6. mai 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen