Rundskriv F-084-99

Samordning av opptak til universiteter og høgskoler studieåret 2000-2001. (14.12.99) Viser til F-002-98 og F-083-99

Rundskriv F-084-99

Saksnr. 99/9842

14.12.1999

Viser til F-002-98 og F-083-99

Universiteter og høgskoler Samordna opptak

Samordning av opptak til universiteter og høgskoler studieåret 2000-2001

I henhold til lov av 12. mai 1995 nr. 22 Om universiteter og høgskoler, § 38 nr. 2 kan departementet gi bestemmelser om nasjonal samordning av opptak til universiteter og høgskoler.

I henhold til § 37 nr. 1-4 og § 39 nr 3, har departementet fastsatt følgende forskrifter om opptak og rangering av søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler:

 1. Forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universitet og høgskolar, fastsatt 23. desember 1996 med endringar av 15. januar 1998
 2. Forskrift om betinget opptak til universiteter og høgskoler av søkere som har hatt fravær til eksamen i videregående opplæring, fastsatt 8. juli 1999.
 3. Forskrift om spesielle opptakskrav og unntak frå krav om generell studiekompetanse for opptak til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar, fastsatt 6. desember 1999.
 4. Forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler, fastsatt 14. desember 1999.

Som følge av de to siste nye forskriftene har departementet opphevet Midlertidig forskrift om opptak til grunnutdanninger ved statlige høgskoler, fastsatt 20. november 1995, med seneste endringer 15. januar 1998.

I brev av 13. oktober 1997 fikk universitetene og de vitenskapelige høgskolene bl.a. fullmakt til å videreføre sine tidligere regelverk om spesielle opptakskrav og rangering for studieårene 1998-99 og 1999-2000 i påvente av nye regler for opptak til universiteter og høgskoler. Departementet minner om at fullmakten ikke lenger gjelder.

Vi minner også om departementets brev av 16. september 1999 der det ble gjort rede for beslutningen om å utsette nytt regelverk for bl.a. medisin.

Den praktiske gjennomføringen av opptaket til studieåret 2000-2001:

Med grunnlag i en gjennomgang av de gamle forskriftene samt brev av 5. oktober 1995 der departementet har gjort rede for de prinsipper som frem til nå har lagt til grunn for samordningen av opptak til universiteter og høgskoler, fastsetter departementet at følgende retningslinjer skal gjelde for opptak til studieåret 2000-2001:

Søknadsfrister og frister for innsending av dokumenter:

Søknadsfrist for opptak skal fortsatt være 15. april for opptak til høstsemesteret med mindre departementet allerede har fastsatt annen frist.

For følgende søkergrupper aksepterer departementet at fristen kan settes til 1. mars:

 • søkere til statlige høgskoler som ønsker svar tidlig (forhåndsløfte)
 • søkere som ber om individuell vurdering (opptak utenom poengreglene)
 • søkere med opptaksgrunnlag fra Rudolf Steiner skole
 • søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet (utenom Norden)

Departementet forutsetter imidlertid at Samordnet opptak (SO) i samråd med institusjonene kan fravike denne tidlige fristen, dog slik at fristen ikke kan settes senere enn 15. april.

Departementet er etter ny vurdering kommet fram til at det ikke er nødvendig å fastsette en felles frist for opptak til studier som har studiestart i januar. Universiteter og høgskoler som planlegger opptak i januar 2001 får med dette fullmakt til selv å fastsette søknadsfrist for dette. Dette innebærer at det ikke blir samordning av opptak til sykepleierutdanning til januar 2001. Det innebærer videre at institusjonene selv må sørge for kunngjøring av slike studier.

Departementet gjør for øvrig spesielt oppmerksom på at institusjoner som ikke tidligere har kunngjort opptak til januaropptak med søknadsfrist 15. april, heller ikke nå har anledning til å gjøre dette.

Frist for innsending av vitnemål og karakterutskrift for søkere som avslutter eller avlegger delprøver fra videregående opplæring søknadsvåren, fastsettes til 1. juli.

Forhåndsløfte:

Bestemmelsen om at søkere som har behov for tidlig svar kan be om forhåndsløfte for opptak til statlige høgskoler, videreføres for opptak til studieåret 2000-2001. Inntil 30 % av studieplassene kan tildeles søkere som ber om forhåndsløfte. Forhåndsløfte kan bare gis til søkere som ved søknadstidspunktet vil ha en konkurransepoengsum som er høgre enn medianen for dem som ble tatt opp til studiet ved forrige ordinære opptak.

Reservering av studieplass til året etter:

Tildelt studieplass kan reserveres til året etter når opptaksorganet finner at det foreligger tungtveiende grunner. Reservert studieplass gjelder ved samme linje/studium ved samme universitet eller høgskole.

Rutiner og interne frister:

Departementet forutsetter at SO i samråd med institusjonene har innarbeidet rutiner med frister i lys av tidligere bestemmelser som gjaldt for høgskolesektoren om følgende:

 • · Tilbud om opptak og bekreftelse av studieplass
 • · Bytte av studieplass ved felles opptak eller samordnet opptak.

Departementet forutsetter at disse rutinene videreføres i høgskolesektoren også for opptak til studieåret 2000-2001.

I lys av de nye forskriftene og etter en gjennomgang av tidligere bestemmelser om samordning av opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler, vil departementet minne om at følgende prinsipper skal ligge til grunn for det samordnede opptaket også for studieåret 2000-2001:

 • felles søknadsskjema med prioriteringsliste
 • sentral registrering av søknadsskjema hos SO
 • samordnet melding til søkerne om hvem som skal behandle søknaden og hvor søkerne skal sende supplerende opplysninger
 • samordnet opptakskjøring slik at hver søker bare får ett studietilbud
 • sentral registrering av svar etter hovedopptaket
 • nasjonalt samordnet varaopptak
 • saksbehandling for hverandre

Departementet forutsetter, i tråd med tidligere beslutninger og nedfelte rutiner, at SO fortsatt skal ha ansvar for den praktiske gjennomføringen av opptaket til grunnutdanninger og at sekretariatet i samråd med institusjonene, skal ha ansvar for bl.a. den forberedende saksbehandling av følgende søkergrupper:

 • søkere som ber om spesiell vurdering
 • søkere med utenlandsk (ikke nordisk) opptaksgrunnlag
 • søkere med videregående opplæring fra Rudolf Steiner skole

Departementet minner ellers om at Norgesnettrådet (NNR) har fått i oppdrag å vurdere ordningen med en egen komite for vurdering av søkere med videregående opplæring fra Rudolf Steiner skole. NNR har nå lagt fram sitt forslag og departementet vil komme tilbake til spørsmålet om hvordan vurderingen av slike søkere skal organiseres.

Departementet minner også om forskrift om sentral klagenemnd for opptak til statlig høgskoleutdanning som har samordnet eller felles opptak, og at styret selv ved institusjonene under Lov om universiteter og høgskoler, kan oppnevne en klagenemnd som avgjør klager på vegne av styret. Departementet ønsker å se nærmere på spørsmålet om hvordan klagebehandling ved søknad om opptak senere kan organiseres, men finner det for opptak til studieåret 2000-2001 hensiktsmessig å forlenge de ulike ordninger som har vært brukt de siste årene.

Departementet forutsetter at SO i samråd med institusjonene finner praktiske løsninger og rutiner for slik klagebehandling.

Når det nå er fastsatt felles forskrift for rangering av søkere til universiteter og høgskoler, forutsetter departementet at også universitetene og de vitenskapelige høgskolene kan delta fullt ut i samordningen. Vi minner imidlertid om at departementets brev av 16. september 1999 innebærer at det for opptak til studier i medisin, ernæring, farmasi og for journalistutdanning i studieåret 2000-2001 er fastsatt rangeringsregler som avviker fra de som er fastsatt for øvrige studier.

Departementet forutsetter at det vil være behov for at institusjonene selv må behandle søkere til disse studiene hvor det er avvikende regelverk, samt studier der det kreves opptaksprøver eller at spesielle opptakskrav skal dokumenteres i form arbeidsattester, innsendte arbeider, attester eller lignende. Vi forutsetter at SO i samråd med institusjonene legger opp til praktiske ordninger i slike tilfeller.

De private høgskolene som deltar i det samordnede opptaket:

Private høgskoler som ønsker å delta i det samordnede opptaket må følge bestemmelsene gitt i dette rundskrivet. Det innebærer at de kan vurdere generell studiekompetanse, spesielle opptakskrav, og at de kan poengberegne søkere på vegne av andre institusjoner i det samordnede opptaket.

Med hilsen

Jan S. Levy e.f.
ekspedisjonssjef

Bjørn Tore Kjellemo
avdelingsdirektør

Kopi:

Statens utdanningskontorer Det norske høgskolerådet Norgesnettrådet Det norske universitetsråd Private høgskoler Fylkeskommunene Videregående skoler Arbeidskontorene Studentorganisasjonene Justisdepartementet Lagt inn 15. desember 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen