Rundskriv F-19-03

Kontaktlærertjeneste - Forhandlinger om godtgjøring

Rundskriv
F-19-03

Saksnr. 03/06695

04.07.2003

Fylkesmannen
Kommunene
Kommunerevisjonene
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Grunnskoler og videregående skoler
Private skoler
Lærerorganisasjonene
Kommunenes Sentralforbund

Kontaktlærertjeneste - Forhandlinger om godtgjøring

Den 26. juni og 3. juli 2003 ble det holdt forhandlinger mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og berørte organisasjoner om tidsressurs og lønn til kontaktlærertjeneste etter at opplæringsloven er endret.

Bakgrunn
Stortinget vedtok 02.06.03 Ot.prp nr. 67 (2002-2003) som førte til endring i § 8-2 i opplæringsloven om Organisering av elevane i grupper, der det heter: " Elevane kan delast i grupper etter behov…….. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) …".

Klassestyrerbegrepet er fjernet fra lovteksten, det samme er reglene for klassedeling.
Departementet innkalte derfor lærerorganisasjonene til forhandlinger om en ny særavtale om tidsressurser og godtgjøring for kontaktlærere.

Departementets tilbud
Tilbudet vedrørende tidsressurs og lønnsgodtgjøring for kontaktlærertjeneste baserer seg på tre hovedprinsipper:

  1. Størrelsen på/omfanget av samlet ressurs (tid og lønn) beregnes ut fra særavtaler om tid og lønn til klassestyrere gjeldende per 31.07.03.
  2. Ressursen fordeles etter drøftinger på den enkelte skole til de lærere som pålegges kontaktlærertjeneste.
  3. Det er en forutsetning at godtgjøring av kontaktlærertjeneste verken skal føre til innsparing eller økning i bruken av tidsressurser eller lønnsmidler i forhold til dagens særavtaler om klassestyrertjeneste.

Departementets tilbud er gjengitt i sin helhet i protokollen som følger vedlagt rundskrivet (vedlegg 1).

Organisasjonenes krav
Kravet når det gjelder tidsressurs og lønn for kontaktlærertjeneste baserte seg på at:

Begrepet "klassestyrer" skulle erstattes med "kontaktlærer" i de særavtaler som gjelder i dag for klassestyrere/klassestyrertjeneste.

Organisasjonene aksepterer ikke departementets krav om at fordeling av ressursene (tid og lønn) skulle gå over fra sentrale forhandlinger til lokale drøftinger ved den enkelte skole.

Organisasjonenes krav er gjengitt i sin helhet i protokollen som følger vedlagt rundskrivet (vedlegg 1).

Norsk Skolelederforbund aksepterte departementets tilbud. Departementet og de øvrige organisasjoner kom ikke til enighet, og tvisten vil nå bli brakt inn for særskilt nemnd til avgjørelse, jfr. tjenestetvistloven § 27.

Departementets vurdering
Departementets tilbud bygger på at det er en vesentlig forskjell på gammel ordning med klassestyrere og den nye bestemmelsen om kontaktlærere. Kontaktlæreren er knyttet opp til/forholder seg til enkelte navngitte elever, mens klassestyreren forholdt seg til klassen som kollektiv.

Stortingets intensjon med lovendringen i opplæringslovens § 8-2, var å flytte regulering av elevorganisering og ressursbruk knyttet til denne organiseringen fra sentralt til lokalt nivå. Dette medfører at en eventuell tariffmessig regulering av disse forholdene også bør legges lokalt, slik at dette kan tilpasses lokale behov.

Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) forutsetter at lovendringene i seg selv ikke fører til økte utgifter for kommuner og fylkeskommuner. Det heter i pkt 7.1, siste punktum:

Forslaget i seg sjølv vil derfor verken føre til innsparing eller auke i bruken av lærarressursar i landet totalt sett, og det føreset heller ikkje omorganiseringar.

Videre heter det i pkt 7.2:

Departementet kan heller ikkje sjå at dei andre regelverksendringane som blir foreslått som følgje av endringane i klasseorganiseringsreglane m.m., vil ha vesentlege økonomiske konsekvensar.

Departementets tilbud er i tråd med Ot.prp. nr 67 (2002-2003). Organisasjonenes krav vil medføre en økning i utgiftene ved mange skoler som vil være i strid med forutsetningene i Ot.prp. nr.67 (2002-2003).

Stortinget har - i tillegg til selve lovvedtaket - fattet bl.a følgende vedtak når det gjelder endringen av § 8-2 O rganisering av elevene i grupper i opplæringsloven:

Stortinget ber regjeringen gjennom tilsynsordningen påse at oppheving av delingstallet ikke blir brukt som sparetiltak. Klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at bestemmelsen om klassedeling er opphevet.

Konsekvenser av brudd i forhandlingene om godtgjøring av kontaktlærertjeneste
Eksisterende særavtaler som regulerer godtgjøring til klassestyrere, slik de er definert i opplæringsloven per 31.07.03, er gjeldende fram til 30.04.04.

Når det gjelder godtgjøring til kontaktlærertjeneste, slik de er definert i opplæringsloven per 01.08.03, eksisterer det ingen særavtaler, og dette området vil derfor være uregulert fram til det foreligger en nemndskjennelse.

Departementet tilrår derfor at kommuner og fylkeskommuner med virkning fra 01.08.03 praktiserer ordningen med godtgjøring av kontaktlærertjeneste i tråd med departementets tilbud i protokoll av 03.07.03 (vedlegg 1).

Med hilsen

Ulla Werner e.f.
avdelingsdirektør

Vidar Kåsin
seniorrådgiver

Protokoll av 03.07.03

Vedlegg 1 og 2 til protokoll av 03.07.03