Rundskriv F-26-03

Nemndskjennelse vedrørende kontaktlærertjeneste

Rundskriv
F-26-03

Saksnr. 200307335

22.12.2003

Fylkesmennene
Kommunene
Kommunerevisjonene
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Grunnskoler og videregående skoler
Private skoler
Lærerorganisasjonene
Kommunenes Sentralforbund

Nemndskjennelse vedrørende kontaktlærertjeneste

1. Bakgrunn

Stortinget vedtok 02.06.03 Ot.prp. nr. 67 (2002-2003), jf. Inst. O. nr. 126, med bl.a endringer i § 8-2 i opplæringslova om Organisering av elevane i grupper der det heter: " Elevane kan delast i grupper etter behov …………….Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar)."

Det ble 26. juni og 3. juli 2003 ført forhandlinger mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og berørte organisasjoner om tidsressurs og lønn til kontaktlærere etter lovendringen. Forhandlingene endte med brudd, og partene var enige om at tvisten skulle løses i særskilt nemnd etter tjenestetvistloven. Departementet orienterte om forhandlingene i rundskriv F-19-03. I rundskrivet er både departementets tilbud og organisasjonenes krav gjengitt.

2. Nemndskjennelsen

Nemnda som ble ledet av riksmeklingsmann Reidar Webster, avsa kjennelse 18. desember 2003 med følgende slutning:

"Lønnstillegg til kontaktlærertjeneste

Ved den enkelte skole i grunnskolen, i den videregående skolen, i teknisk fagskole og i voksenopplæringen avsettes en lønnspott til godtgjøring av kontaktlærertjeneste for elever. Lønnstillegg for kontaktlærertjeneste for elevene fordeles til lærere som pålegges en slik tjeneste. Fordelingen av lønnstilleggene på den enkelte skole skal skje på grunnlag av forhandlinger.

Den samlede lønnspotten til kontaktlærere ved den enkelte skole beregnes etter de avtaler som gjaldt for funksjonstillegg til klassestyrere pr. 31.07.03.

Tidsressurs til kontaktlærertjeneste

Ved den enkelte skole i grunnskolen, i den videregående skolen, i teknisk fagskole, og i voksenopplæringen avsettes en tidsressurs til kontaktlærertjeneste for elevene. Tidsressursen fordeles til lærere som pålegges slik tjeneste. Fordelingen av tidsressursen på den enkelte skole drøftes etter bestemmelsene i hovedavtalen.

Den samlede tidsressursen til kontaktlærere ved den enkelte skole beregnes etter de avtaler som gjaldt for tidsressurs til klassestyrere pr. 31.07.03.

Denne kjennelse gjøres gjeldende fra og med 1. august 2003 til og med 30. april 2004."

Slutningen innebærer at departementet har fått fullt medhold når det gjelder beregning og fordeling av tidsressurs til kontaktlærertjeneste. Departementet har også fått medhold når det gjelder beregning av størrelsen på lønnspotten til funksjonstillegg. Staten hadde lagt ned påstand om at også denne skulle fordeles etter drøftinger, men fikk ikke medhold i dette. Kjennelsen fastslår at det skal forhandles om fordelingen av funksjonstilleggene til kontaktlærertjeneste.

3. Konsekvenser av kjennelsen

a) Tidsressurs til kontaktlærertjeneste

I følge kjennelsen skal det gjennomføres drøftinger (jf. tilpasningsavtalen til hovedavtalen) om fordelingen av den totale tidsressursen til kontaktlærertjeneste. Den totale ressursen beregnes pr. 01.08.03 etter de regler som gjaldt i sentrale avtaler for klassestyrertjeneste pr. 31.07.03.

De aktuelle avtaler er:

  1. Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen pkt. 2.2.
  2. Særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen og i teknisk fagskole pkt. 2.2 og 2.3.
  3. Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen.

b) Lønn/funksjonstillegg for kontaktlærertjeneste

Den totale lønnspotten til kontaktlærertjeneste beregnes etter de avtaler som gjaldt for klassestyrertjeneste pr. 31.07.03, dvs. både sentrale og lokale avtaler.

De aktuelle avtalene er:

  1. Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket pkt. 2.5.2.
  2. Funksjonstillegg gitt i preliminære/forberedende lokale forhandlinger i 2000, 2001 og 2002.

I følge kjennelsen skal det forhandles om fordelingen av lønnstilleggene mellom kontaktlærerne. Etter forhandlingsordningen i staten er det Utdannings- og forskningsdepartementet og organisasjonene sentralt som er de formelle forhandlingspartene, og som må godkjenne resultatene av forhandlingene lokalt. Kopi av protokollen på (fylkes)kommunenivå må derfor sendes departementet med kopi til de berørte organisasjoner sentralt. Ved enighet er det ikke nødvendig å sende med vedlegg, og forhandlingsresultatet kan iverksettes umiddelbart. Ved uenighet må forhandlingene sluttføres sentralt, og protokollen må derfor vedlegges nødvendig dokumentasjon.

Partene bør imidlertid søke å bli enige om en mest mulig enkel prosedyre for forhandlingene. Dette gjelder spesielt der en er enige om å videreføre de ordninger som er iverksatt i påvente av nemndskjennelsen.

Hele nemndskjennelsen kan leses på internett på adresse: www.dep.no/ufd under rundskriv.

Med hilsen

Bente Thorsen Fagerli e.f.
avdelingsdirektør

John Røyrvik
seniorrådgiver