Rundskriv Fst 2 /2001

Presiseringer / utfyllende retningslinjer til rundskriv 7 / 2000 fra fengselsstyret - overgangsordning frem til ny straffegjennomføringslov trer i kraft.

Fengselsstyret

Rundskriv Fst 2/2001
Jnr. 00/18187 D SK/sp
20.02.01

Regiondirektøren
Direktøren for KRUS
Direktøren for KITT
Anstaltledere
Kontorsjefen i KIF

Presiseringer / utfyllende retningslinjer til rundskriv 7 /2000 fra fengselsstyret – overgangsordning frem til ny straffegjennomføringslov trer i kraft.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra ytre etat, herunder brev av 5.01.2001 fra Kriminalomsorgen region Øst, finner Fengselsstyret grunn til å komme med enkelte presiseringer og utfyllende retningslinjer til ovennevnte rundskriv.

Avgjørelsesmyndighet på lokalt nivå jmf. pkt 2 i rundskriv Fst.7/2000

Da det antas at personer som er idømt de lengste fengselsstraffene representerer størst sikkerhetsrisiko bygger utkastet til ny straffegjennomføringslov på en ”ti-årsgrense” som grunnlag for valg av hvilket nivå i kriminalomsorgen som skal fatte beslutninger. Dette systemet er i hovedsak videreført i Fengselsstyrets rundskriv 7/2000. På bakgrunn av dette vil Fengselsstyret presisere at domfelte må være dømt til fengselsstraff på mer enn ti år i en enkelt dom eller idømt sikring for at vedkommende skal falle inn under unntaksregelen, det vil si at saken skal behandles på regionalt nivå. Dette innebærer at saker vedrørende personer som har flere dommer, som til sammen overstiger ti år, skal behandles på lokalt nivå (driftsenheten) i første instans.

I tillegg til den myndighet som oppregnes under pkt.2 i rundskriv Fst. 7/2000 gis lokalt nivå, av praktiske grunner, også myndighet til å ta avgjørelser i permisjonssaker vedrørende domfelte som er idømt en fengselsstraff på mer enn ti år eller ilagt sikring. Det er en forutsetning for at lokalt nivå kan ta slike type avgjørelser at domfelte tidligere er innvilget ordinær permisjon av regionalt nivå eller Fengselsstyret, og at permisjonen er gjennomført uten svikt.

Lokalt nivå gis også avgjørelsesmyndighet i saker om frigang, avbrudd og overføring til § 12 for innsatte som idømt en fengselsstraff på mer enn ti år såfremt regionalt nivå eller Fengselsstyret tidligere har besluttet overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel). Det presiseres her at lokalt nivå ikke skal ta beslutning i slike saker i tilfeller hvor domfelte er ilagt sikring.

Fengselsstyret presiserer at lokalt nivås avgjørelsesmyndighet i saker om inndragning, bruk av arbeidspenger til erstatning, fremstilling, refselser, utvidet telefontid, beslag av postsendinger og iverksettelse av kontrolltiltak (jmf annen oppregning under pkt.2 i rundskriv Fst.7/2000) også gjelder i forhold til domfelte som er idømt sikring.

Avgjørelsesmyndighet på regionalt nivå jmf rundskriv Fst.7/2000 pkt.3

Fengselsstyret gjør den endring i rundskrivets pkt 3 fjerde avsnitt at regionalt nivås beslutningsmyndighet i de sakstyper som regnes opp under punktet, foruten innsatte med en dom på mer enn ti års fengselsstraff, også skal omfatte domfelte som er ilagt sikring. Det vises her til at departementet for tiden vurderer å legge avgjørelseskompetansen til å fatte beslutninger om anvendelse av sikringsmidler til regionalt nivå.

Behandling av søknader om løslatelse etter fengselsloven § 36 jmf.rundskriv Fst.7/2000 pkt.4

På grunnlag av at fengselsloven inneholder delegasjonsforbud når det gjelder å innvilge søknader om løslatelse på halv tid ble avgjørelsesmyndighet i denne type saker ikke delegert til ytre etat i rundskriv Fst. 7/2000. Fengselsstyret finner likevel at det er adgang til å delegere myndighet til å avslå søknader om løslatelse på halv tid og legger med dette kompetansen til å avslå løslatelse til regionalt nivå i kriminalomsorgen. I saker hvor regionalt nivå avslår søknader fra innsatte om løslatelse etter fl.§ 36 skal eventuelle klager sendes til Fengselsstyret for avgjørelse. Finner regionalt nivå at slik søknad bør innvilges sendes saken til Fengselsstyret med innstilling.

Iverksettelsen av ny klageordning jmf. rundskriv Fst.7/2000 pkt 9

Under pkt.9 i rundskriv Fst.7/2000 er det uttalt at rundskrivet gjøres gjeldende for saker fremmet etter 1.1.2001. Det presiseres at dette innebærer at i de tilfeller saken er behandlet på lokalt nivå i første instans, etter den gamle ordningen (det vil si før 1.1.2001), gjøres rundskrivet gjeldende for alle klagesaker fremmet etter årskiftet. Såfremt sakene er behandlet av fengselsdistriktet etter den gamle ordningen skal klagesaken fortsatt fremmes for Fengselsstyret for å unngå at klagesaken blir behandlet på samme nivå som første gangs avgjørelse.

De endringer/presiseringer som gjøres i rundskriv Fst 7/2000 i foreliggende rundskriv trer i kraft straks.

Med hilsen

Erik Lund-Isaksen

Sissel Kofoed

leder for Fengselsstyret

underdirektør