Rundskriv Fst 3/2001

Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

Fengselsstyret

Rundskriv Fst 3/01

J.nr. 95/1710 D ET/BM
20.12.01

Regiondirektøren
Direktøren for KRUS
Direktøren fro KITT
Anstaltledere
Kontorsjefen i friomsorgen

Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

Det er i budsjettet for 2002 innarbeidet en netto priskompensasjon på 2,1 % på post 01.2. Dette tilsier at den generelle dagpengesatsen vil bli hevet med kr.1,- pr. dag f.o.m. 01.01.2002.

Følgende prinsipper skal legges til grunn for utbetaling av dagpenger:

• Arbeidstid fra kl. 0800 til kl. 1500 inklusive pauser. Annen arbeidstid kan fastsettes der dette er nødvendig av hensyn til anstaltens drift.

• Lik arbeidstid for undervisning, produksjon, og økonomiarbeid.

• Mulighet for å kombinere arbeid, programvirksomhet, opplæring og andre tiltak innenfor aktivitetsplikten.

Deltakelse i arbeid, programvirksomhet, opplæring og andre tiltak innenfor aktivitetsplikten godtgjøres likt.

• Regiondirektøren kan gi ekstra tillegg ved arbeidsoppgaver som er spesielt viktig for anstalten. Tillegget må vurderes i forhold til regionens ramme, og kan være fra kr. 1,- til kr. 20,-. Tillegget kan således kun gis innenfor tildelt budsjettramme og skal praktiseres etter en fleksibel bruk av skalaen.

Innsatte som av hensyn til helbredstilstand eller arbeidsevne skjønnes uegnet til beskjeftigelse innen fengselets ordinære virksomhet skal tilstås et mindre beløp i stønadspenger.

Innsatte kan trekkes i dagpenger ved ureglementert fravær og for dårlig arbeidsinnsats.

• Innsatte som uteblir fra eller nekter å ta del i den aktiviteten de er satt til, skal ikke gis dagpenger. Dette gjelder også innsatte som utholder refselse i medhold av fengselsreglementet § 35.2 d.

Departementet forventer at direktøren faktisk benytter adgangen til å trekke den innsatte for ureglementert fravær og dårlig innsats.

Satsene for dagpenger er:

1. Ordinær dagpengesats:

Arbeid, programvirksomhet , opplæring og andre tiltak innenfor aktivitetsplikten kr. 46,-

Lik sats for hverdager og helgedager.

2. Spesielle unntak:

Direktøren kan gi tillegg for særlig viktig arbeid inntil kr. 20,- utover ordinær dagpengesats.

3. Sykdom, isolasjon i hht. § 53.4 pkt. 2, Varetektsinnsatte som ikke vil arbeide kr. 31,-

4. Fremstilling, perm, fengselsaktiviteter på virkedager kr. 31,-

5. Arbeidsnekt eller tiltak etter fengselsreglementet § 35.2 d kr. 0,-

6. Satsen for dagpenger (Stønadspenger):

Innsatte som mangler arbeids- eller skoletilbud kr. 31,-

På bevegelige helligdager som faller på normale virkedager skal alle innsatte som ikke deltar i ordinært arbeid eller som faller inn under pkt. 5 godtgjøres etter satsen for stønadspenger.

Midler til utbetaling ved løslatelse

Innsatte bør oppfordres til å avsette en viss andel av godtgjøringen for utbetaling ved løslatelse.

Skogsforlegninger godtgjøres som tidligere.

Dette rundskriv trer i kraft 1.1. 2002. Fra samme tidspunkt oppheves rundskriv Fst 1/2001. Rundskrivet gjelder inntil lov om straffegjennomføring med tilhørende forskrift trer i kraft.

Med hilsen

Erik Lund-Isaksen

Sissel Kofoed

ekspedisjonssjef

underdirektør

Saksbehandler: Rådgiver Erika Tonna