Rundskriv G - 9 /02

Lov og forskrift om notarius publicus

Rundskriv G - 9 / 02
6. mai 2002

Domstolene
Utenriksdepartementet
Sysselmannen på Svalbard
Brønnøysundregistrene
Skipsregistrene
Lensmennene
Politimestrene

Lov og forskrift om notarius publicus

Lov 26. april 2002 nr. 12 og forskrift 3. mai 2002 nr. 418 om notarius publicus vil tre i kraft 1. juli 2002.

Loven ble fremmet ved Ot.prp. nr. 81 (2000-2001) Om lov om notarius publicus. Stortinget rakk ikke å behandle proposisjonen i valgperioden, og lovforslaget måtte derfor fremmes på nytt, se Ot.prp. nr. 23 (2001-2002).

Et hovedformål med lov- og forskriftsreguleringen er å avhjelpe usikkerheten om hvilke oppgaver notarius publicus har og hvordan oppgavene skal utføres. Dette oppnås ved å samle de grunnleggende kompetanseregler og saksbehandlingsregler i en ny lov om notarius publicus med tilhørende forskrift. Reglene er utarbeidet på bakgrunn av tidligere spredte bestemmelser i lover, forskrifter og kongelige resolusjoner, og på praksis slik den er kjent i dag.

Både loven og forskriften bygger på Erik Elstads utredning "Notarius publicus i norsk rett". Utredningen er inntatt i Ot.prp. nr. 81 (2000-2001).

Med hilsen

Ingmar Nestor Nilsen e.f.
avdelingsdirektør

Truls Johannesen
rådgiver