Rundskriv G- 24/02

Promilleprogram - utvidelse av prøveordning

Rundskriv G-24/2002
Jnr.: 00/09178 D AD/mha
Dato: 23.12.2002

Promilleprogram – utvidelse av prøveordning

Ved kongelig resolusjon av 7. desember 2001 ble det vedtatt at prøveordningen med promilleprogram forlenges til 31. desember 2003. Prøveordningen med promilleprogram ble iverksatt ved kongelig resolusjon av 28. juni 1996 og forlenget ved kongelig resolusjon av
17. april 1998 og kongelig resolusjon av 23. juni 2000. Ved kongelig resolusjon av 7. desember 2001 ble det vedtatt at Det kongelige Justis- og politidepartement gis fullmakt til å bestemme hvilke fylker som skal innlemmes i prøveordningen i 2003.

Departementet har bestemt at Oslo, Akershus, Oppland, Telemark, Møre og Romsdal, Troms og Finmark skal innlemmes i prøveordningen med promilleprogram fra 2003. Utvidelsen vil gjelde fra 1. januar 2003. Prøveordningen vil med dette være landsdekkende og etablert i alle fylker.

Når promilleprogrammet nå blir landsomfattende, vil Kriminalomsorgens sentrale forvaltning trekke seg ut av spesialoppfølgingen av promilleprogrammet. Kriminalomsorgens regioner har fra 2003 hovedansvaret for både koordinering, informasjon, igangsetting og oppfølging av promilleprogrammet i alle fylker.

Departementet vil i løpet av 2003 vurdere den fremtidige lovreguleringen av promilleprogrammet, herunder om ordningen skal gjøres til en del av samfunnsstraffen.

Dette til orientering.

Med hilsen

Erik Lund-Isaksen
ekspedisjonssjef

Arne Nilsen
seniorrrådgiver