Rundskriv G-01/2020: Regelverk om tilskudd til tiltak for å nå personer uten lovlig opphold i Norge med informasjon om assistert retur

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 13.1.2020, med grunnlag i Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 1 S (2019-2020), kap 490, post 72, Innst. 16 S (2019-2020), og Stortingets endelige budsjettvedtak av 5. desember 2019. Tilskuddsordningen forvaltes av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Formål
Tilskuddene skal støtte tiltak som bidrar til at personer uten lovlig opphold i Norge og som oppholder seg utenfor asylmottak, får kunnskap om muligheten til å returnere assistert til hjemlandet.

Hvem og hva kan det gis tilskudd til
Frivillige og andre ideelle organisasjoner som alle er registrert i Frivillighetsregisteret, og enkeltpersoner som bistår med å få andre, enkeltpersoner eller grupper, til å returnere assistert, kan få tilskudd.

Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats.

Det kan kun gis tilskudd til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor målgruppen. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske mål.

Aktivitetsplikter

En tilskuddsmottaker skal

 1. bruke tilskuddet i samsvar med formålet, aktivitetene og budsjettet som fremgår av forskriften og søknaden, og som ligger til grunn for tilskuddsvedtaket
 2. gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
 3. benytte tilskuddet innen 12 måneder etter at tilskuddet er mottatt, med mindre tilskuddsvedtaket fastsetter noe annet.

Rapporteringsplikter
En tilskuddsmottaker skal innen 1. april året etter det året tilskuddet gjelder for, rapportere til Utlendingsdirektoratet om hvordan tiltaket har bidratt til å fremme formålet med tilskuddet slik det er fastsatt i tilskuddsvedtaket, og

 1. levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap for organisasjonen dersom det tildelte tilskuddet utgjør kr 200 000 eller mer
 2. synliggjøre det tildelte tilskuddet i note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen dersom tilskuddet utgjør kr 200000 eller mer
 3. levere en forenklet oversikt over regnskapet for tilskuddet (tiltaket) for større tilskudd enn kr 200000

Kravene kan utdypes, og det kan fastsettes ytterligere rapporteringskrav i tilskuddsvedtaket.

Kravene til en søknad om tilskudd
En søknad om tilskudd skal sendes elektronisk til Utlendingsdirektoratet innen 1. mars og være undertegnet av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden skal

 1. angi søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 2. ha årsberetning, regnskap og vedtekter vedlagt
 3. angi særlige kvalifikasjoner søkeren måtte ha for å gjennomføre tiltaket
 4. angi hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og forventet resultat
 5. angi hvem tilskuddet skal rettes mot og det geografiske området det vil bli brukt
 6. angi en plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 7. opplyse om eventuelle planer om å videreføre tiltaket
 8. angi muligheter for å koordinere med andre organisasjoner
 9. fremlegge budsjett for tiltaket
 10. angi om og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet eller underliggende organer
 11. angi beløpet det søkes om
 12. oppgi søkerens egenandel
 13. oppgi hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder
 14. redegjøre for inntektsgivende aktiviteter søkeren måtte ha.

Søknadsbehandlingen
Utlendingsdirektoratet kan i tillegg til opplysningene nevnt i punktet «Kravene til en søknad om tilskudd»

 1. kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendige for å vurdere søknaden
 2. kontrollere søknadsopplysningene mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere
 3. avholde befaring som eventuelt er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren i nødvendig utstrekning medvirker til befaringen

Hvordan søknaden blir vurdert
Utlendingsdirektoratet tildeler tilskudd for ett år av gangen etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad formålet det er søkt om tilskudd til kan bidra til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

I vurderingen av søknadene skal det særlig legges vekt på om tiltaket

 1. i størst grad gir måloppnåelse vurdert opp mot tilskuddets størrelse
 2. retter seg mot personer uten lovlig opphold som ikke bor på asylmottak
 3. er nyskapende

Det legges i tillegg vekt på om tiltaket

 1. når ut til mange i målgruppen
 2. har en plan for implementering etter prosjektperioden der dette er aktuelt
 3. har overføringsverdi og at det legges til rette for en spredning av tiltak og resultater

Dersom det er tildelt tilskudd for det første året av et flerårig prosjekt, vil søknader for prosjektets påfølgende år som hovedregel bli prioritert, med forbehold om Stortingets bevilgning.

For søkere som tidligere har mottatt tilskudd kan vurdering av måloppnåelse knyttet til tidligere tilskudd ha betydning for vurdering av eventuell ny tildeling.

Adgang til å kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt
Utlendingsdirektoratet og Riksrevisjonen kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å

 1. kreve opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
 2. innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
 3. besiktige tiltaket. Mottakeren skal medvirke til besiktigelsen dersom det er nødvendig for kontrollen.

Stans og tilbakebetaling
Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket for å få utbetalt tilskuddet, kan tilskuddsforvalter stoppe videre utbetalinger.

Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket, kan tilskuddet kreves delvis eller helt tilbakebetalt.

Har en tilskuddsmottaker fått utbetalt for mye tilskudd eller ikke brukt et tilskudd i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket, kan det som er for mye utbetalt eller som skal tilbakebetales, trekkes fra i et tilskudd som måtte tildeles senere.

Ikrafttredelse
Regelverket trer i kraft 13.1.2020.

 

Med hilsen

 

Terje Sjeggestad
ekspedisjonssjef
                                                                                      Hilde Foss
                                                                                      seniorrådgiver