Rundskriv G-04/2004

Ny salærsats og nye stykkprissatser

Salærsatsen øker fra 770 kroner til 790 kroner med virkning fra 1. januar 2005. Justisdepartementet har også fastsatt nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige. (21.12)


NB! Fra 1. januar 2007 er offentlig salærsats 825,– kroner.Rundskriv G-04/2004
Jnr.: 04/12245 A-AK ALH
Dato: 17.12.2004
Domstolene
Fylkesmennene
Politiet
Påtalemyndigheten
Advokaten

NY SALÆRSATS 1I medhold av straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25 §§ 78, 107 og 107d, lov 21. juli 1916 nr. 2 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m. v. § 10 og rettshjelpsloven 13. juni 1980 nr. 35 § 3 er Kongen gitt myndighet til å gi salærforskrift. Denne myndigheten er ved kgl. res. 8. oktober 1982 nr. 1445 og kgl. res.13. desember 1985 nr. 2095 delegert til Justisdepartementet. FOR ADVOKATER M.V. I STRAFFESAKER OG I BENEFISERTE SAKER, OG NYE STYKKPRISSATSER 2 FOR MEDISINSK SAKKYNDIGE

I

1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være kr 790,- med virkning fra 1. januar 2005.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II

Justisdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2155

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 3770

b. For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 670

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1175

c. For uttak av blodprøve i farskapssaker:

Pr. prøve:

kr 210

d. Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt
av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 410

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 710

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 555

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 980

e. For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 1975

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 3415

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats i henhold til salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak i pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.
Med hilsen

Wenche Bjørland
underdirektør

Anne-Line Hovland
seniorrådgiverNB! Fra 1. januar 2006 er offentlig salærsats 805,– kroner. Les mer her.