Rundskriv G-06/2005

Den tinglysingsmessige fremgangsmåten når fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning

Justisdepartementet har sendt ut et rundskriv som omhandler den tinglysingsmessige fremgangsmåten når fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning.

Rundskriv G 06/2005


Snr. 200503303
Dato: 21.06.2005Den tinglysingsmessige fremgangsmåten når fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning


1. Innledning

For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken skal det normalt betales et tinglysingsgebyr, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 21. Videre skal det som hovedregel betales dokumentavgift ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, jf. lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 6 og Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1. Hvorvidt det i det enkelte tilfelle foreligger en hjemmelsoverføring, avgjøres av tinglysingsmyndighetene.


2. Tidligere rundskriv

I Justisdepartementets rundskriv G–37/90 av 21. mai 1990 gis det en orientering om gjeldende tinglysingspraksis og dokumentavgiftspraksis ved ulike former for omorganiseringer av selskaper. Videre gis det i rundskriv G–137/90 av 26. september 1990 en særskilt redegjørelse for den tinglysingsmessige fremgangsmåten ved overgang fra sameie til ansvarlig selskap.

Ifølge rundskriv G-37/90 foreligger det ingen hjemmelsoverføring når fast eiendom blir overført som ledd i en fusjon etter dagjeldende lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper kapittel 14 eller etter lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker kapittel 8. Departementet legger i rundskrivet til grunn at det må være tilstrekkelig at fusjonen blir registrert i grunnboken ved notering av bekreftelse fra Foretaksregisteret om at foretaket er innfusjonert i et annet. Siden det i disse tilfellene ikke foreligger noen hjemmelsoverføring, skal det ikke betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Bakgrunnen er at slike fusjoner blir gjennomført på grunnlag av selskapsrettslige regler som bygger på kontinuitetsbetraktninger – det overdragende foretaket anses for å fortsette i det overtakende foretaket.

Når det gjelder fisjoner der fast eiendom overføres til et utfisjonert selskap, er det i rundskrivet uttalt at det i utgangspunktet skal skje en formell overskjøting fra det overdragende til det utfisjonerte selskapet. Dette anses i rundskrivet som en hjemmelsoverføring som utløser plikt til å betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr.


3. Lik tinglysingsmessig fremgangsmåte ved fusjon, fisjon og omdanning i henhold til selskapsrettslige regler som bygger på kontinuitetsbetraktninger

Etter at rundskriv G–37/90 ble gitt, har det skjedd sentrale endringer i selskapslovgivningen. I den sammenhengen vises det særlig til at lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) har fått bestemmelser om fisjon og omdanning som bygger på kontinuitetsbetraktninger.

Etter Justisdepartementets oppfatning bør alle fusjoner, fisjoner og omdanninger som bygger på kontinuitetsbetraktninger, behandles på samme måte i forhold til tinglysingsreglene. De hensynene som tilsier at det ikke bør stilles krav om formell overskjøting ved lovregulerte fusjoner, tilsier at det heller ikke bør stilles et slikt krav ved lovregulerte fisjoner og omdanninger.

Departementets syn innebærer at det ikke skal betales dokumentavgift og tinglysingsgebyr i tilfeller der fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning etter reglene i aksjeloven kapittel 13, 14 og 15 eller allmennaksjeloven kapittel 13, 14 og 15. Dette omfatter også fusjoner mellom morselskap og heleid datterselskap etter aksjeloven § 13-23 og allmennaksjeloven § 13-24 og fusjoner mellom datterselskaper etter aksjeloven § 13-24.

Tilsvarende skal det ikke betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift når fast eiendom overføres som ledd i fisjoner, fusjoner og omdanninger i henhold til andre lovregler som bygger på kontinuitetsbetraktninger, jf. for eksempel lov 25. juni 1936 nr. 4 om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper § 3, lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker kapittel 8, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 10-5, lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak §§ 54 og 55, lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser §§ 53 og 54, lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag kapittel 9 og lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag kapittel 10 og § 13-5. Synspunktet er også i disse tilfellene at det ikke anses å foreligge noen hjemmelsoverføring som utløser plikt til å betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Det samme vil gjelde dersom det i fremtiden vedtas ny selskapslovgivning med regler om fusjon, fisjon eller omdanning som bygger på kontinuitetsbetraktninger. Departementet nevner i den forbindelse at Samvirkelovutvalget har foreslått slike regler for samvirkeforetak, jf. NOU 2002: 6 Lov om samvirkeforetak, kapitlene 8, 9 og 11 i lovforslaget.

Overdragelse av fast eiendom i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer som ikke gjennomføres etter et regelsett som bygger på kontinuitetsbetraktninger (for eksempel sammenslåing av ansvarlige selskaper), skal fortsatt anses som en hjemmelsoverføring. Det vil dermed oppstå plikt til å betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Rundskrivet her erstatter rundskriv G–37/90 og rundskriv G–137/90 med virkning fra 1. juli 2005.Med hilsen

Anne Pauline Jensen
avdelingsdirektør

Siri Johanne Krafft
rådgiver