Rundskriv G-106/00

Godkjenning av bl skjema for postforkynning i straffesak

Rundskriv Nr. G-106/2000
Vår ref 00/17421 PJ-P TFB/amr
Dato 12.12.2000

Politimeistrane

Godkjenning av bl skjema for postforkynning i straffesak

Alle skjema som skal nyttast til postforkynning i straffesak, skal godkjennast av Justisdepartementet, jfr. føresegn 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning § 6 fyste ledd, som lyder slik:

"Ved hver postforkynning skal det fylles ut og vedlegges et særskilt forkynningsskjema utarbeidet av Justisdepartementet. Den forkynnende myndighet kan i stedet nytte egne skjemaer dersom de inneholder tilsvarende opplysninger. Disse skjemaene skal i så fall godkjennes av Justisdepartementet før de benyttes."

Tidlegare har departementet godkjent:

Skjema A (GA/3031):Forkynning med mottakskvittering (for vanlege brev)
Skjema B (GA/3032):Forkynning utan mottakskvittering (for rekommandert post)
Skjema C (GA/3033):Forkynning av dom i straffesak.

I tillegg er mal for forkynningsskjema i det elektroniske sakshandsamingssystemet BL no godkjende. Desse er:

Vitnestemning (Bl_stv_v.dot)
Stemning i offentleg straffesak (Bl_stv_s.dot)
Postforkynning (Bl_stv_p.dot)

Med helsing

Magnar Aukrust e.f.
avdelingsdirektør

ThomasF.Blom
politiinspektør
saksbehandlar