Rundskriv G-113/00

Passgebyr

Rundskriv Nr. G 113/2000
Vår ref 99/15264 PJ-F PJ-F UN/amr
Dato 19.12.2000

Politimestrene
Lensmennene
Utenriksdepartementet

Passgebyr

Rettsgebyret er med virkning fra 1. januar 2001 foreslått øket til kr. 655,-. Det er videre fremmet forslag om endring i passloven § 3 siste ledd med virkning fra 1. februar 2001 slik at det for pass til personer over 16 år skal betales ^3 rettsgebyr. For barn skal det fortsatt betales ^1 rettsgebyr.

Passgebyret i perioden 1. – 31. januar 2001 vil, dersom endringen i rettsgebyret vedtas, være kr. 393,- for pass til personer over 16 år og kr. 163,- for pass til barn under 16 år.

Dersom forslaget til endring i passloven vedtas, vil passgebyret fra 1. februar 2001 være kr. 491,- for pass til personer over 16 år og kr. 163,- for pass til barn under 16 år.

Departementet vil ikke sende ut ytterligere rundskriv vedrørende passgebyr dersom lovforslagene vedtas.

Med hilsen

Steinar Talgø e.f.
fung. avdelingsdirektør

Unni Norum
førstekonsulent