Rundskriv G-115/00

Reforhandling av avtale om godtgjøring m.v. til tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten som utfører instruksjon m.v. ved kurs i regi av Politihøgskolen samt lokale, regionale og sentrale kurs som er pålagt eller godkjent av Justisdepartementet

Rundskriv G-115/00
Jnr.: 97/00861 PPO AUS/toe
Dato: 18.12.2000

Politimestrene m.fl.

Reforhandling av avtale om godtgjøring m.v. til tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten som utfører instruksjon m.v. ved kurs i regi av Politihøgskolen samt lokale, regionale og sentrale kurs som er pålagt eller godkjent av Justisdepartementet (232)

Vi viser til rundskriv herfra av 30.11.1993 (G-167/93) hvor den forrige avtalen om instruksjonsgodtgjørelse m.v. var inntatt og kommentert. Etter forhandlinger mellom Justisdepartementet, Politiets Fellesforbund, Politiembetsmennenes Landsforening og Norges Lensmannslag er det oppnådd enighet om slik ny avtale:

I. Innledning

Godtgjøringene nedenfor utbetales til instruktører ved kurs som avholdes i regi av Politihøgskolen samt kurs utenfor Politihøgskolens regi som er pålagt/godkjent av Justisdepartementet.

II. Godtgjøringssatser til instruktører/kursledere

a. Instruktør, godtgjøring pr. dag med instruksjon kr. 430,-

Godtgjøringen skal ikke utbetales til tjenestemenn som er instruktør - eller gir informasjon, veiledning, opplæring - i eget politidistrikt/særorgan eller ved felleskurs for eget politidistrikt/særorgan og andre distrikt/særorgan på eget arbeids- og ansvarsområde. Det samme gjelder for tjenestemenn som har landsdel eller hele landet som ansvarsområde.

b. Kursledertillegg, godtgjøring pr. dag kr. 91,-

Denne dagsatsen utbetales til kursledere som også får utbetalt godtgjøring som instruktør i henhold til avtalens pkt. II a.

c. Forhøyet kursledertillegg, godtgjøring pr. dag kr. 400,-

Denne dagsatsen utbetales til kursledere som ikke tilkommer instruktørgodtgjøring i henhold til avtalens pkt. II a, og som er beordret som kursledere utenfor sitt faste tjenestested. Tjenestemann som er tilsatt eller engasjert over et tidsrom uavhengig av en bestemt kursperiode ved Politihøgskolen, og som blir beordret som kursledere ved kurs i leir m.v. tilkommer også denne dagsats,dog under forutsetning av at kurset ikke avholdes på Politihøgskolen.

Tjenestemenn som er beordret/engasjert som kursledere til Politihøgskolen for avvikling av et enkeltstående kurs, tilkommer godtgjøring etter avtalens pkt. II b.

d. Inspeksjonstillegg pr. døgn

Mandag - fredag kr. 300,-

Lør-, søn-, helligdager og høytidsaftener kr. 750,-

Berører tjenesten for den enkelte instruktør begge satsene, beregnes godtgjøringen forholdsmessig.

Inspeksjonstillegg utbetales kun når kursdeltakerne er forlagt i leir m.v. og det er pålagt inspeksjonsoppdrag på døgnbasis.

e. For- og etterarbeid på kursstedet umiddelbart før og etter kursperioden, pr. dag kr. 190,-

Denne godtgjøring utbetales kun til instruktører og kursledere som deltar i kurset og er forlagt på kursstedet.

Godtgjøringen utbetales ikke ved eventuelt for- og etterarbeid i hjemmesituasjon/ved ordinært tjenestested.

III. Instruksjon på timebasis

Timebasert instruksjon, pr. time kr. 160,-

Denne godtgjøringen utbetales for instruksjon i det antall timer som er avtalt på forhånd. Instruksjonen skal ikke omfatte hele dager.

Timesatsen dekker eventuelt for- og etterarbeid som forutsettes utført i arbeidstakerens fritid.

IV. Lønn

Instruktører oppebærer i tillegg til ovennevnte godtgjøringer lønn/tillegg etter A- og B-tabellen. I tillegg eventuelle variable tillegg etter ordinær tjenesteliste, herunder jourgodtgjørelse, i inntil 3 måneder.

V. Utgifter til omsorgsforpliktelser

Instruktører m.v. med omsorgsforpliktelser for barn under 12 år, eldre og uføre, får dekket legitimerte utgifter som skyldes omsorgsforpliktelser, med inntil kr. 380,- pr. døgn. Det forutsettes at forpliktelsen ellers ville ha hindret instruktøren i å delta.

Aldersgrensen på 12 år gjelder ikke i forbindelse med omsorgsforpliktelser for funksjonshemmede barn.

Ordningen er begrenset til 14 døgn pr. kalenderår/20 døgn for eneforsørgere.

VI. Hjemreiser

Ved sammenhengende fravær fra hjemmet over 3 uker, som følge av kurs/instruksjonsvirksomhet, dekkes billett-/reiseutgifter til en hjemreise tur/retur, og deretter 1 ekstra hjemreise for hver 3. uke utover dette. Reisen foretas for den på statens billigste måte.

I de tilfeller det er nødvendig å benytte fly, må det benyttes gunstigste rabattordning. Kun billettutgifter omfattes av denne ordningen. Det presiseres at det ikke skal utbetales kostgodtgjøring.

VII. Varighet

Denne avtalen gjelder fra 1.1.2001 t.o.m. 31.8.2002 og videre for 1 år om gangen dersom den ikke blir sagt opp med minst 3 måneders varsel.

Justisdepartementets kommentarer til avtalen

1.1 Generelt

Avtalen fra 1993 var inndelt i to deler: En del som gjaldt instruktøroppdrag i regi av Politihøgskolen og en del som gjaldt instruksjonsgodtgjøring m.v. i politi- og lensmannsetaten for øvrig. I den nye avtalen er de to delene slått sammen. Som det vil ses har dette fått som resultat en felles sats for instruksjonsgodtgjøring pr. dag mot tidligere to satser.

Pkt. III Foredrag i den forrige avtalen er fjernet i den nye avtalen. Heretter er det de generelle retningslinjer og satser i staten som gjelder. Veiledende retningslinjer og honorar for frivillig undervisning er inntatt i Statens personalhåndbok, pkt. 3.10.10. Vi forutsetter at bruk av foredragssatser vil få et lite omfang i politi- og lensmannsetaten.

For så vidt gjelder instruktører ved kurs for beredskapstroppen, Oslo politidistrikt og ved kurs for utrykningsenhetene er det enighet om at denne avtalen ikke gjelder for disse. Inntil Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund har avsluttet forhandlingene om en ny avtale, skal det foretas utbetalinger som tidligere, jf. bl.a. kommentaren til del I i rundskrivet av 30.11.1993.

Avtalen inneholder ikke noe om utbetaling av godtgjørelsen – p.t. kr. 38,- pr. døgn - ved administrativ forpleining. Retningslingene slik de framkommer i Arbeids- og administrasjonsdepartementets kommentarer til § 14 pkt. 6 i reiseregulativet får anvendelse også for instruktøren – dog med samme begrensning på 5 uker pr. kurs som gjelder for kursdeltakere, jf. rundskriv herfra av 24.3.1993 (G-57/93).

1.2 Avtalens pkt. I

Når det gjelder kurs utenfor Politihøgskolens regi er det som tidligere kun kurs som er pålagt eller godkjent av Justisdepartementet/Politidirektoratet som gir grunnlag for utbetaling av godtgjøringene etter avtalen.

1.3 Avtalens pkt. II

a

Vi viser til presiseringen i avtalen om at godtgjøringen ikke skal utbetales til tjenestemenn som er instruktører – eller gir informasjon, veiledning, opplæring – i eget politidistrikt/særorgan eller ved felleskurs for eget politidistrikt/særorgan og andre distrikt/særorgan på eget arbeids- og ansvarsområde. Det samme gjelder for tjenestemenn som har landsdel eller hele landet som ansvarsområde.

c

Forhøyet kursledertillegg skal kun utbetales til tjenestemenn som ikke tilstås instruksjonsgodtgjøring etter avtalens pkt. II a. Vi viser ellers til de presiseringer som er gjort vedrørende instruktører ved Politihøgskolen.

d

Som det framgår av avtalen utbetales inspeksjonstillegg kun når kursdeltakerne er forlagt i leir m.v., og det er pålagt inspeksjonsoppdrag på døgnbasis.

1.4 Avtalens pkt. III

Vi viser til de presiseringer som er gjort i avtalen om i hvilke tilfeller det skal utbetales timesats for instruksjon. Vi antar at utbetaling av slik godtgjøring vil få et begrenset omfang da instruktører normalt deltar over hele dager.

1.5 Avtalens pkt. V

I den tidligere avtalen var forutsetningen for dekning av legitimerte utgifter til omsorgsforpliktelser at tjenestemannen utførte instruksjon til tider hvor vedkommende hadde fri etter tjenestelisten. Denne forutsetningen er nå fjernet, og nå er vilkåret at omsorgsforpliktelsen ville ha hindret instruktøren i å delta.

1.6 Avtalens pkt. IV

I den tidligere avtalen var det ikke noen begrensning på utbetaling av variable tillegg. Nå er dette begrenset til 3 måneder som er det samme som for kursdeltakere (elever).

1.7 Avtalens pkt. VI

Som det vil ses av avtalen har det skjedd en forbedring i forhold til tidligere avtale når det gjelder hjemreiser. Tidligere ble det gitt en gratis hjemreise når varigheten av instruksjonsvirksomheten var på sammenhengende 4 uker. Når gis det en gratis hjemreise etter 3 uker sammenhengende fravær fra hjemmet, og slik at også ev. forberedelse av kurset før instruksjonsvirksomheten starter opp, teller med.

1.8 Avtalens pkt. VII

Avtalen er gjort gjeldende fra 1.1.2001 og gjelder t.o.m. 31.8.2002. Vi ber om at det blir foretatt utbetalinger i tråd med avtalen

Med hilsen

Kyrre Stenbro e.f.
avdelingsdirektør

Svein Eltvik