Rundskriv G-12/01

Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

.

Rundskriv G-12/01

domstolene

fylkesmennene

politiet

påtalemyndigheten

advokatene

rettshjelperne

fylkesnemndene for sosiale tjenester/barnevernstjenester

Statens helsetilsyn

Statens rettstoksikologiske institutt

Rettsmedisinsk institutt

m.fl.

J nr 99/00576 A-AK KL

01.06.2001

Ny salærsats* for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser* for medisinsk sakkyndige

I. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være kr 715,- med virkning fra 1. juli 2001.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II. Justisdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk

obduksjon:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:
kr1950

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og

offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:
kr3410

b. For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:
kr610

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:
kr1060

c. For uttak av blodprøve i farskapssaker:

Pr. prøve:
kr190

d. Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt
av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:
kr375

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:
kr645

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:
kr500

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:
kr890

e. For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:
kr1790

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:
kr3090

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Med hilsen

Jan Gotaas

avdelingsdirektør

Knut E. Lykke
rådgiver

*> I medhold av straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25 §§ 78, 107 og 107d, lov 21. juli 1916 nr. 2 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m. v. § 10 og rettshjelpsloven 13. juni 1980 nr. 35 § 3 er Kongen gitt myndighet til å gi salærforskrift. Denne myndigheten er ved kgl. res. 8. oktober 1982 nr. 1445 og kgl. res.13. desember 1985 nr. 2095 delegert til Justisdepartementet.

VEDLEGG