Rundskriv G-23/02

Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og ny stykkpris for medisinsk sakkyndige

Rundskriv G-23/02
Jnr.: 99/567 A-AK KL
Dato: 19.12.2002

Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

I.

Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være
kr 755,- med virkning fra 1. januar 2003.

Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II

Justisdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsobduksjon:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00: kr 2060

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager: kr 3605

b. For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00: kr 640

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager: kr 1120

c. For uttak av blodprøve i farskapssaker:

Pr. prøve: kr 200

d. Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretattav leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00: kr 395

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager: kr 680

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00: kr 530

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og

offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager: kr 940

e. For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00: kr 1890

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager: kr 3265

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Med hilsen

Jan Gotaas
avdelingsdirektør

Knut E. Lykke
rådgiver