Rundskriv G-25/01

Ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fritt rettsråd og i straffesaker (stykkprisforskriften)

Rundskriv G-25/01

Fylkesmennene
Domstolene
Advokatene m.fl.Jnr.: 01/12343 A-AK VD
Dato: 24.09.2001

NY FORSKRIFT OM SALÆR FRA DET OFFENTLIGE TIL ADVOKATER M.FL. ETTER FASTE SATSER VED FRITT RETTSRÅD OG I STRAFFESAKER (STYKKPRISFORSKRIFTEN)

Justisdepartementet har utarbeidet en ny stykkprisforskrift som erstatter den tidligere forskriften av 28.10.94.

Den nye stykkprisforskriften tar utgangspunkt i gjeldende stykkprisforskrift med kommentarer. Det er imidlertid foretatt vesentlige innholdsmessige og redaksjonelle endringer. De redaksjonelle endringene består blant annet i at enkelte bestemmelser er slått sammen, samt at tidligere regelpregede kommentarer er inntatt i selve forskriften. De øvrige kommentarene er systematisert, slik at de følger fortløpende etter den enkelte bestemmelse. Kommentarene er også begrenset til å omfatte forhold som direkte relaterer seg til stykkprissystemet. Spørsmål som refererer seg til vilkårene for fritt rettsråd og salærfastsettelse for øvrig, anses således uttømmende regulert i henholdsvis regelverket om fri rettshjelp og salærforskriften av 3.12.1997. Stykkprisforskriften er således kun ment å omhandle spørsmål om betaling for juridisk bistand i de aktuelle sakstypene. Formålet med disse endringene har vært å gjøre forskriften mer oversiktlig og dermed enklere tilgjengelig for brukerne.

Det er i tillegg foretatt enkelte realitetsendringer som bl.a. består i at det er innført stykkprisbetaling i trygde- og pensjonssaker, voldsoffersaker og i saker om økonomisk oppgjør etter oppløsning av samboerforhold. I tillegg er det vedtatt en ny stykkpris i asylsaker hvor asylsøkeren i medhold av utlendingsloven § 38 b fjerde ledd møter med advokat i Utlendingsnemnda.

Videre er stykkprissystemet i straffesaker vesentlig forenklet. For å få et betalingssystem som er enklere å praktisere og som i større grad reflekterer det faktiske timeforbruk, har departementet i straffesaker i hovedsak gått bort fra den tidligere stykkprisordningen med faste intervaller basert på rettsmøtets varighet. Nytt er også at saker for lagmannsretten omfattes av forskriften.

Advokaten får etter det nye systemet en fast stykkpris i kortvarige straffesaker dvs, i saker som ikke overstiger henholdsvis 2 og 3,5 timer. Advokaten får for øvrig, dvs. i saker som overstiger 3,5 timer en stykkpris/standardbetaling som innebærer at vedkommende får betalt for den tid som faktisk medgår i retten. I tillegg betales forberedende arbeid og etterarbeid med henholdsvis 1,25 eller 1,50 gang den offentlige salærsats for hver time hoved-/eller ankeforhandlingen faktisk har vart. Vi finner grunn til å nevne at forslaget om en fast stykkpris i saker som ikke overstiger 3 timer er endret til 3,5 timer for å unngå at advokatene får bedre betalt i hovedforhandlinger som varer i 3 timer enn i de som varer 3,5 timer.

En stykkprisordning vil nødvendigvis medføre at advokatene i noen saker vil få betalt for et høyere timeforbruk enn den tid som faktisk er medgått, mens stykkprissatsen i andre saker ikke vil kompensere fullt ut for det faktiske timeforbruk. Justisdepartementet finner grunn til å presisere at den enkelte advokat forutsettes å følge opp og avslutte oppdraget på vanlig måte, uavhengig av om timeforbruket i den aktuelle sak overstiger det timeantall som stykkprisen representerer.

Enkelte saker er imidlertid så omfattende og arbeidskrevende at stykkprissatsen ikke vil gi tilfredsstillende kompensasjon for det som må anses som rimelig og nødvendig arbeid i saken. Forskriften inneholder derfor unntaksregler som går ut på at dersom det faktiske arbeidet overstiger det timeforbruk som er grunnlag for stykkprissatsen med en viss størrelse, skal hele salæret fastsettes etter reglene i salærforskriften.

Vedlagt følger forskrift av 18.09.01 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fritt rettsråd og i straffesaker. Forskriften trer i kraft 01.11.01.

Med hilsen

Jan Gotaas
avdelingsdirektør

Vivi Danielsen
Rådgiver