Rundskriv G-3/00

Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Rundskriv G-3/00
99/00576 A-AK ANH
Dato: 18.01.2000

Mottakere:

domstolene
fylkesmennene
politiet
påtalemyndigheten
advokatene
rettshjelperne
Noricom tolketjeneste
Tolkebyrået
fylkesnemndene for sosiale tjenester
Statens helsetilsyn
Statens rettstoksikologiske institutt
Rettsmedisinsk institutt
m.fl

Ny salærsats* for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser* for medisinsk sakkyndige

1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være kr 640,- med virkning fra 1. januar 2000.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

Justisdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:kr1745

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før hellig-
dager og offentlige høytidsdager:kr3055

b. For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:kr545

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før hellig-
dager og offentlige høytidsdager:kr950

c. For uttak av blodprøve i farskapssaker:

Pr. prøve:kr170

d. Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt
av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller
bioingeniører:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:kr335

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før hellig-
dager og offentlige høytidsdager:kr575

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av
påvirkede motorvognførere:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:kr450

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før hellig-
dager og offentlige høytidsdager:kr795

e. For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved
seksuelle overgrep:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:kr1600

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og
offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før hellig-
dager og offentlige høytidsdager:kr2765

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Med hilsen
Jan Gotaas
avdelingsdirektør

Anders Hoel
førstekonsulent

Saksbehandler: førstekonsulent Anders Hoel, tlf. 22 24 54 18

* I medhold av straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25 §§ 78, 107 og 107d, lov 21. juli 1916 nr. 2 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m. v. § 10 og rettshjelpsloven 13. juni 1980 nr. 35 § 3 er Kongen gitt myndighet til å gi salærforskrift. Denne myndigheten er ved kgl. res. 8. oktober 1982 nr. 1445 og kgl. res.13. desember 1985 nr. 2095 delegert til Justisdepartementet.>