Rundskriv G-3/2002

Nytt personalreglement for kriminalomsorgen på regionalt og lokalt nivå

Rundskriv G-3/2002
Jnr.: 00/13414 D TRH/gek
Dato: 24.01.02

Regiondirektøren
Direktøren for KRUS
Direktøren for KITT
Kontorsjefen i friomsorgen og anstaltledere
Tjenestemannsorganisasjonene

Nytt personalreglement for kriminalomsorgen på regionalt og lokalt nivå

Justisdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene (Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere og Lærerforbundet) ble i møte 12. oktober 2001 enige om et nytt personalreglement for kriminalomsorgen på regionalt og lokalt nivå. Reglementet ble stadfestet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 17. desember 2001 under forutsetning av at det ble endret i samsvar med departementets merknader. Det nye personalreglementet trer i kraft 1. mars 2002.

Justisdepartementet har laget kommentarer til enkelte av paragrafene. Kommentarene har vært forelagt tjenestemannsorganisasjonene til uttalelse, men det er departementet som er ansvarlig for kommentarenes innhold.

Reglementet og kommentarene følger vedlagt. Vi vil i løpet av kort tid sende ut særtrykk av det nye reglementet med kommentarene.

Fra 1. mars 2002 oppheves tilsettingsreglement for embets- og tjenestemenn i fengselsvesenet, personalreglement for tjenestemenn i kriminalomsorg i frihet, midlertidig personalreglement for regionadministrasjonene i kriminalomsorgen og alminnelig tjenesteinstruks for fengselsvesenets tjenestemenn § 1.4. Tilsettings-reglement for embets- og tjenestemenn ved Kriminalomsorgens utdanningssenter og tilsettingsreglement for tjenestemenn i Kriminalomsorgens IT-tjeneste gjelder imidlertid fortsatt.

Reglementet og kommentarene vil også være tilgjengelig på kriminalomsorgens intranett.

Med hilsen

Kjerstin Askholt e.f.
avdelingsdirektør

Torkell Roar Hoel
underdirektør