Rundskriv G-33/00

Tillegg til håndbok for sivile vernepliktige - Inntekter under avtjening av sivil verneplikt Bostøtte

Rundskriv G-33/2000

DET KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-33/2000

2000/03569 AHO/sol

21.03.2000

Siviltjenesteadminstrasjonen - Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad
Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige

Tillegg til håndbok for sivile vernepliktige – Inntekter under avtjening av sivil verneplikt Bostøtte

1. Innledning

Reglene om botillegg er nedfelt i Håndbok for sivile vernepliktige kap. G, avsn. IV. Av reglene fremgår det at den enkelte stønad behovsprøves opp mot de inntekter som oppebæres under tjenesten. For å gi familien/mannskapet mulighet til å dekke nødvendige utgifter som ikke dekkes under tjenesten, gis det rett til å beholde en viss andel av inntekten. For gifte mannskaper og samboere med felles barn skal 1/3 av lønnen være disponibel etter at boutgiftene er dekket. Laveste disponible andel skal i alle tilfelle ikke være mindre enn folketrygdens grunnbeløp (1G).

For øvrige mannskaper skal minst et beløp tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1/2 G) være disponibelt etter at boutgiftene er dekket.

Inntekter som overstiger ovennevnte, forutsettes å gå til dekning av egne boutgifter. En eventuell differanse mellom den resterende delen av nettoinntekt og boutgifter kan dekkes som botillegg.

I praksis foretas det en vurdering av stønaden måned for måned. Opplysninger om netto månedlig inntekt vurderes opp mot størrelsen av 1G, evnt. ^2 G, slik Grunnbeløpet fremkommer ved deling på antall måneder i et år. Etter dagens satser (G = kr 46 950,-) innebærer dette at en familie kan tjene inntil kr 3 912,- netto pr. mnd. før det foretas trekk i bostøtten, mens det tilsvarende beløp for ugifte mannskaper er kr 1 956,-.

Ovennevnte praksis samsvarer med den praksis som følges for militære mannskaper under førstegangstjenesten.

Hensynet til den aktuelle brukergruppen tilsier at sentrale opplysninger i størst mulig grad nedfelles i Håndboken. Reglene skal således sikre nødvendig forutberegnelighet for de sivile vernepliktige.

Man har derfor funnet grunn til å innta tekst i Håndboken som avspeiler ovennevnte praksis.

I tillegg inntas en regel som i spesielle tilfeller gir familien/mannskapet mulighet til å beholde en større andel av den sivile nettoinntekt. Bestemmelsen skal hindre konkret urimelighet. Bestemmelsen tilsvarer Forsvarets materielle regel, og kan på siviltjenestens område anses som en regelfesting av eksisterende praksis.

2. De enkelte endringer i Håndboken

I kap. G, avsn. IV pkt. 8b2 (gifte mannskaper og samboere m. felles barn) inntas følgende tillegg (endringer er kursivert):

"Laveste disponible andel skal i alle tilfelle ikke være mindre enn folketrygdens grunnbeløp (1G) , slik dette beløp fremkommer ved deling på årets måneder. Månedlige inntekter som overstiger 1/12 G forutsettes brukt til dekning av bokostnader. Dette innebærer at inntekter utover 1/12 G går til fradrag i botillegget for angjeldende måned. Eventuell differeranse mellom den resterende delen av nettoinntekten og bokostnadene kan dekkes som botillegg.

I spesielle tilfeller kan søkeren/paret ha behov for å disponere en større del av nettoinntekten til andre nødvendige utgifter. Dette kan godkjennes forutsatt at behovet er synliggjort ved en regnskapsoversikt. Alle forhold må dokumenteres."

I kap. G, avsn. IV pkt. 8c5 (ugifte mannskaper) inntas følgende tillegg (kursivert) :

"Dersom mannskapet oppebærer sivil lønn under tjenesten skal minst et beløp tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1/2 G) , slik dette beløp fremkommer ved deling på årets måneder, være disponibelt etter at boutgiftene er dekket. Månedlige inntekter som overstiger 1/24 G forutsettes brukt til dekning av egne bokostnader. Dette innebærer at inntekter utover 1/24 G går til fradrag i botillegget for angjeldende måned. Eventuell differanse mellom den resterende delen av nettoinntekten og bokostnadene kan dekkes som botillegg.

I spesielle tilfeller kan søkeren ha behov for å disponere en større del av nettoinntekten til andre nødvendige utgifter. Dette kan godkjennes forutsatt at behovet er synliggjort ved en regnskapsoversikt. Alle forhold må dokumenteres."

  1. Praktisering/eksemplifisering

Familiens/mannskapets nettoinntekt (inkl. trygdeytelser og økonomisk sosialhjelp) forutsettes brukt til å dekke boutgiftene. Offentlig bostøtte og leieinntekter trekkes fra de faktiske boutgifter. Tjenestetillegg, forsørgertillegg, barnetrygd, feriepenger og kontantstøtte omfattes ikke av behovsprøvingen, og skal stå urørt.

Enkelte typetilfeller:

Typetilfelle 1: enslig mannskap med sivil lønn under tjenesten: månedlige bokostnader kr 5 000,-.

Netto lønnkr 3 200,- pr. mnd

- ^2 Gkr 1 956,- pr. mnd

Differanse = kr 1 244,- pr. mnd

Ved søknad om botillegg, vil mannskapet måtte dekke egenandel med kr 1 244,- pr. mnd av egne midler. Differansen mellom kr 5 000,- og egenandel kr 1 244,-,

kr 3 756,-, kan dekkes som botillegg.

Typetilfelle 2: mannskapets ektefelle er i lønnet arbeid - månedlige bokostnader kr 6 000,-.

Netto lønnkr 11 000,- pr. mnd

-1Gkr 3 912,- pr. mnd

Differansekr 7 088,- pr. mnd

Differansen, kr 7 088,- pr. mnd forutsettes brukt til dekning av egne bokostnader. I angjeldende tilfelle overstiger dette beløpet de månedlige bokostnader. Det ytes derfor ikke botillegg i dette tilfellet.

Begge typetilfellene forutsetter at det ikke foreligger spesielle forhold (andre nødvendige utgifter) som tilsier at unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse.

I den grad familien/mannskapet har varierende månedlige inntekter, justeres stønadsbeløpet måned for måned.

4. Iverksettelse

Endringene trer i kraft med umiddelbar virkning.

Med hilsen

Andreas Agersborg e.f
avdelingsdirektør

Arild Holmsen
rådgiver