Rundskriv G-35/00

Anmeldelser etter militærnekterloven §19 første ledd nr. 1 - Skyldkrav - Endringer i Rundskriv G-23/96 av 22.03.1996

Rundskriv G-35/00
2000/04328 B-S AHO/sol
Dato: 28.03.2000

Til:
Siviltjenesteadministrasjonen - Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad

Gjenpart: Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige

Anmeldelser etter militærnekterloven §19 første ledd nr. 1 - Skyldkrav - Endringer i Rundskriv G-23/96 av 22.03.1996

Det vises til rundskriv G-23/96 av 22.03.1996, der siviltjensteadministrasjonene ble tillagt ansvaret for å anmelde overtredelser etter militærnekterloven §19 mm.

I nevnte rundskriv er det bl. a redegjort for skyldkrav etter aktuelle bestemmelser i militærnekterloven. For å ilegge straff etter §19 første ledd nr. 1 het det i rundskrivet at det er tilstrekkelig at den vernepliktige har utvist uaktsomhet.

Militærnekterloven §19 første ledd nr. 1 har sin parallell i militær straffelov §34 (lov av 22.05.1902 nr. 13). Skyldkravet etter denne bestemmelsen, slik den er forstått av militær påtalemyndighet, er forsett. Justisdepartementet har vurdert spørsmålet på nytt når det gjelder militærnekterloven og tilsvarende skal etter Justisdepartementets syn legges til grunn for overtredelse av militærnekterloven §19 første ledd nr. 1. Kun de forsettlige overtredelser av bestemmelsen skal således anmeldes til påtalemyndigheten.

For den nærmere forståelse av de ulike skyldkrav vises det til rundskriv G-23/96 av 22.03.1996.

I enkelte tilfeller vil man kunne bli møtt med påstander om forglemmelse av den aktuelle innkalling. Dersom det etter en konkret bevisvurdering legges til grunn at det manglende oppmøte har denne årsak, kan mannskapet ikke straffedømmes. Dersom forglemmelsen kan bebreides vedkommende som uaktsom, vil imidlertid refselse etter Disiplinærreglementet kunne anvendes. Adgangen til å ilegge refselse faller imidlertid bort 1 år etter at overtredelsen eller forsømmelsen av tjenesteplikten fant sted, jf. Disiplinærreglementet §11.

I følge militær påtalemyndighet blir forglemmelse av og til påberopt ved fravær fra militær verneplikt. Slike innsigelser fører ordinært ikke frem; det skal normalt svært meget til før man tror på noen som forteller at de har glemt at de skal gjøre 12 måneders verneplikt, med mindre det påberopes spesielle omstendigheter, som har tatt fokus fra den aktuelle innkallingen. Det vil da kunne foreligge rimelig tvil om årsaken til det manglende oppmøte, en tvil som går i mannskapets favør. Som spesielle omstendigheter vil det f.eks kunne anføres nødsituasjoner i hjemmet ol. En fortsettelse av det ordinære sivile liv (jobb, studier ol) kan ikke anses som en spesiell omstendighet.

Dagens innkallingsrutiner innebærer at sivile vernepliktige, foruten den ordinære innkallingen, også mottar påminnelse om fremmøtedato få uker før tjenestestart. Påberopelse av at man har glemt innkallingen vil på denne bakgrunn virke lite troverdig. Siviltjenesteadministrasjonene bes derfor ordinært anmelde mannskap i slike tilfeller, i det retten antas å ville legge til grunn forsett mht det manglende oppmøte til tjeneste.

Påberopes spesielle omstendigheter, som gir grunn til slik rimelig tvil som anført ovenfor, skal mannskapet ikke anmeldes, men vurderes etter Disipinærreglementet.

Med hilsen

Andreas Agersborg e.f.
avdelingsdirektør

Arild Holmsen
rådgiver