Rundskriv G-4/01

Opprettelse av rådet for elektronisk straffesaksbehandling i politiet og den høyere påtalemyndighet

Rundskriv Nr. G-4/2001
Vår ref 00/03301 PAU GIF/sbs
Dato 18.01.2001

Riksadvokaten
Politidirektøren
Politimestrene
Statsadvokatene
Generaladvokaten
Sjefene for særorganene

Opprettelse av rådet for elektronisk straffesaksbehandling i politiet og den høyere påtalemyndighet

Innledning

I samråd med riksadvokaten har Justisdepartementet besluttet å opprette Rådet for elektronisk straffesaksbehandling for politiet og den høyere påtalemyndighet. Rådet skal være et rådgivende og samordnende organ for departementet innen systemforvaltning på straffesaksområdet. Rådet kan også gi anbefalinger til politidirektøren og riksadvokaten, der disse i den fastsatte forvaltningsmodell på IT-området er tillagt styrer-funksjoner.
Videre har departementet, riksadvokaten og politidirektoratet behov for at styringsinformasjonen som hentes fra straffesakssystemene har høy kvalitet, herunder at informasjonen er standardisert og kan sammenliknes for politidistriktene og innen den høyere påtalemyndighet. Gjennom rådet vil ovennevnte aktører få ivaretatt sine behov innenfor statistikk og kodeverk.

Endelig er det påkrevd å etablere et enkelt og velfungerende system for ajourhold, vedlikehold og videreutvikling av BL. Det har stor betydning for straffesaksbehandlingen at BL som saksbehandlingssystem gjennom gode rutiner og gode maler legger til rette for at politidistriktene kan oppfylle kravet om høy kvalitet i straffesaksbehandlingen.

STRASAK-rådet legges med dette ned.

Mandat

Rådets arbeidsområde er IT-systemer på straffesaksområdet. Mandatet er – innenfor dette virkefeltet – å gi råd om

  • Utvikling av IT-systemene som styringsverktøy, herunder utvikling av statistikk og kodeverk og tiltak for å sikre at den styringsinformasjon som systemene gir er relevant, pålitelig og ajour. Utvikling av statistikk og kodeverk skal skje i samarbeid med de andre aktørene i straffesakskjeden.
  • IT-støttede rutiner i straffesaksbehandlingen i politiet og den høyere påtalemyndighet, herunder både registreringsrutiner og saksbehandlingsrutiner
  • Endringer av lovtabell, dokumentmaler m.v. for å sikre at IT-systemene er ajour og bidrar til å oppfylle kravet om høy kvalitet i straffesaksbehandlingen
  • Nødvendig opplæring i IT-systemene for straffesaksbehandlingen

Rådet fremlegger sine vurderinger og forslag for Justisdepartementet og/eller – der det er aktuelt – for politidirektøren eller riksadvokaten.

Sammensetning og organisering

Ved sammensetningen og organiseringen av Rådet for elektronisk straffesaksbehandling har departementet i samråd med riksadvokaten og politidirektøren tatt hensyn til ansvarsfordelingen mellom politidirektøren og riksadvokaten som følge av det to-sporede system, og til felles IT-strategi for politi- og lensmannsetaten og den høyere påtalemyndighet, herunder organiseringen av ny forvaltningsmodell på IT-området.

Rådet sammensettes derfor av faste representanter fra

  • Justisdepartementet/Politiavdelingen

(leder)

  • Riksadvokaten
  • Politidirektoratet
  • Bestillerkollegiet

(representert ved to personer, henholdsvis fra den høyere påtalemyndighet og ansvarlig for virksomhetsområde straffesaksbehandling)

I arbeidet under kulepkt 1 i mandatet skal rådet suppleres med en representant fra henholdsvis domstolene, kriminalomsorgen og Plan- og adminstrasjonsavdelingen i Justisdepartementet.

Forslag om endringer i straffesakssystemene
I samsvar med riksadvokatens og departementets mål om høy kvalitet i straffesaksbehandlingen, setter en god forvaltningsmodell krav til at det etableres forpliktende samordningsrutiner som ivaretar behovet for ajourhold, vedlikehold og videreutvikling av BL. Koplingen mellom straffesakssystemene tilsier dessuten at forvaltningen av systemene må ses i sammenheng.

Ved endringer i lov- og forskrift skal Bestiller gjennom ansvarlig for virksomhetsområde straffesaksbehandling sørge for at straffesakssystemene fortløpende holdes ajour. Bestiller skal innhente riksadvokatens uttalelse om de endringer som foreslås. Ved behov drøftes slike endringsforslag i rådet.

Forslag fra brukerne om andre endringer i straffesakssystemene skal være skriftlige og sendes tjenestevei til Bestiller ved koordinator. Forslag som enkelt kan gjennomføres, kan behandles som angitt i avsnittet ovenfor. For øvrig fremlegges forslagene for rådet med Bestillers vurdering og forslag til prioritering. Rådet gir deretter sine anbefalinger til Styrer.

Med hilsen

Kyrre Stenbro e.f.
avdelingsdirektør

Gunnar Johnsen
underdirektør

Saksbehandler: Gunnar Fugelsø