Rundskriv G-42/00

Adresser - kriminalomsorgen år 2000

Jnr 99/11544 D GRF/ros
Dato: 13.04.2000
Rundskriv G - 42/2000

Direktøren (KIA, KRUS, KITT)
Kontorsjefen (KIF)
øvrige instanser innen straffesakskjeden

Adresser - kriminalomsorgen år 2000

Vedlagt følger adresseliste for kriminalomsorgen for resten av år 2000. Den erstatter adresseliste sendt ut i Rundskriv G-60/99.

Listen omfatter Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet, kriminalomsorg i frihet (friomsorgen), kriminalomsorg i anstalt (fengselsvesenet), kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) og kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT) foruten en del adresser som kan være aktuelle for etaten.

Med hilsen

Jan Kato Fremstad, e.f.
avdelingsdirektør

Grethe R. Fodstad
rådgiver
saksbehandler