Rundskriv G-45/00

Endringer i stykkprisforskriften § 5 første ledd nr. 1 - utlendingssaker

Endringer i stykkprisforskriften § 5 første ledd nr. 1 - utlendingssaker

I

Justisdepartementet viser til forskrift av 28.10.94 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fritt rettsråd og straffesaker (stykkprisforskriften). Departementet har på bakgrunn av erfaringer i asylsaker etter stykkprisordningen funnet å burde foreta endringer i stykkprisforskriften § 5 og kommentarene til denne.

Departementet vil innledningsvis bemerke at begrepet fremmedsaker i stykkprisforskriften samsvarer med det som ellers i utlendingsforvaltningen i dag kalles utlendingssaker. Siden forestående endring kun gjelder § 5 første ledd nr. 1 vil begrepet fremmedsaker ellers i forskriften først bli erstattet med utlendingssaker når hele stykkprisforskriften skal revideres senere.

Etter någjeldende stykkprisforskrift § 5 første ledd nr. 1 godtgjøres utlendingssaker med 5 ganger den offentlige salærsats, med tillegg av 1 gang salærsatsen for klage. Klage over avslag på søknad om asyl godtgjøres med 3 ganger den offentlige salærsats.

Av kommentarene til forskriften fremgår det at når advokater bistår flere klienter i samme sak, skal saken regnes som ett rettsråd og dermed godtgjøres med én stykkprissats. Det fremgår videre at i utlendingssaker skal stykkprissatsen som hovedregel gjelder familien under ett, uansett antall familiemedlemmer. Dersom ektefellen eller andre familiemedlemmer påberoper seg selvstendig grunnlag for asylsøknaden, anses imidlertid dette for å være to eller flere enkeltsaker som hver skal godtgjøres med én gang stykkprissatsen.

Hva som er selvstendig grunnlag kan være vanskelig å avgjøre. For å unngå den tolkningstvil som begrepet selvstendig grunnlag representerer og for å få en regel som er enklere å praktisere, har departementet bestemt at stykkprissatsen i asylsaker skal omfatte hele familien under ett, uavhengig om et eller flere familiemedlemmer påberoper seg såkalt selvstendig grunnlag for asylsøknaden. Man går derved bort fra vurderingstemaet selvstendig grunnlag. Til gjengjeld utvides stykkprissatsen i familiesaker. I andre utlendingssaker enn asylsaker er det ikke gjort endringer.

Etter dagens regler er det ved bruk av stykkprissats som hovedregel ikke nødvendig at advokaten redegjør for hvilket arbeid som har vært utført. Etter forslag fra Den Norske Advokatforening har departementet bestemt at advokatene i asylsakene likevel skal redegjøre for hvilket arbeid som faktisk er utført og tidspunktet for dette, ved å fylle ut arbeidsoppgavens del 2 som ved skjønnsmessig salærfastsettelse.

II
Forskriftens § 5 første ledd nr. 1 skal heretter lyde:

1. Utlendingssaker: 5 ganger den offentlige salærsats. Ved søknad om asyl for familier gis et tillegg med en gang salærsatsen for ektefelle og for hvert barn mellom 14 og 18 år. For familiemedlemmer over 18 år gis egen stykkpris.

Ved klage gis et tillegg med 1 gang salærsatsen. Ved klage over avslag på søknad om asyl gis et tillegg med 3 ganger salærsatsen.

I arbeidsoppgaven skal det i asylsaker redegjøres for hvilket arbeid som faktisk er utført og tidspunktet for dette ved at arbeidsoppgavens del 2 fylles ut som ved skjønnsmessig salærfastsettelse.

III
Kommentarene til forskriftens § 5 første ledd nr. 1 skal heretter lyde:

Utlendingssaker:

Til første ledd:

Stykkprissatsen skal i asylsaker omfatte hele familien under ett, uavhengig om et eller flere familiemedlemmer påberoper seg såkalt selvstendig grunnlag for asylsøknaden. Stykkprissatsen utvides imidlertid i familiesaker med én time for ektefelle og ytterligere én time for hvert barn mellom 14 og 18 år. Barn over 18 år betraktes som selvstendige søkere med egen stykkpris.

Til annet ledd:

Stykkprissatsen skal også i klageomgangen omfatte hele familien under ett, men i familiesaker skal det ikke gis tillegg i stykkprissatsen.

Til tredje ledd:

Advokaten skal redegjøre for hvilket arbeid som er utført og tidspunktet for dette, ved å fylle ut arbeidsoppgavens del 2 som ved skjønnsmessig salærfastsettelse. Asylsøkerens fremmedkontroll (FK) nummer skal oppgis i arbeidsoppgaven. I familiesakene skal samtlige familiemedlemmers FK nummer oppgis. (Departementet vil innarbeide disse endringene i ny utgave av arbeidsoppgaven.) Slike opplysninger er et vilkår for at arbeidsoppgaven skal kunne honoreres. Det er imidlertid ikke oppstilt andre krav til bistandens innhold enn hva som følger av tidligere praksis. Bestemmelsen er kun ment å gi salærfastsettende myndighet bedre opplysninger for å vurdere om grunnlaget for den ordinære stykkprisen i stykkprisforskriften § 5 første ledd nr. 1 er oppfylt, jf. forskriftens § 4.

IV
Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft 1. juli 2000. Endringen kommer til anvendelse for oppdrag som er påbegynt etter 1. juli 2000.

Med hilsen

Jan Gotaas
avdelingsdirektør

     
   

Håvard Skallerud
førstekonsulent