Rundskriv G-6/01

Stønad til tannbehandling - oppjustering av maksimal sats for stønad

Rundskriv G-6/2001
99/02257 B-S AHO/sol
16.03.2001

Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad
Ombudsmannen for sivile vernepliktige
Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige
Balder magasin

Stønad til tannbehandling – oppjustering av maksimal sats for stønad, jf. håndbokens kap. h, avsn. iv

I følge Håndbok for sivile vernepliktige kap. H, avsn. IV pkt. b kan sivile vernepliktige som utfører mer enn 2 måneders tjeneste gis stønad til forebyggende tannbehandling etter gjeldende satser. Maksimalt stønadsbeløp er kr. 1500,-, jf. kap. R avsn. I.

Stønadsbeløpet ble fastsatt i 1998 ut fra dagjeldende tannlegesatser, og avspeiler ikke lenger den prisutviklingen som senere har funnet sted.

Justisdepartementet finner på denne bakgrunn å heve maksimalt stønadsbeløp fra kr. 1500,- til kr. 2000,-.

Ny sats gjøres gjeldende fra 01.03.2001.

Endringen bes innarbeidet i Håndbok for sivile vernepliktige.

Med hilsen

Andreas Agersborg e.f.
avdelingsdirektør

Arild Holmsen
rådgiver
saksbehandler