Rundskriv G-74/00

Ny instruks for kontroll etter forskrift om kjøre- og hviletid mv. ved innenlandsk transport og transport innen eøs-området

Rundskriv G-74/00
Jnr.: 98/04041 PEO TEO/nc
Dato: 14.08.2000

Politimestrene
Særorganene

Ny instruks for kontroll etter forskrift om kjøre- og hviletid mv. ved innenlandsk transport og transport innen eøs-området

Vedlagt oversendes revidert instruks for kontroll etter forskrift om kjøre- og hviletid mv. ved innenlandsk transport og transport innen EØS-området.

Denne instruks trer i kraft straks, og erstatter tidligere instruks av 01.12.1993.

Etter fullmakt

Vidar Refvik
ekspedisjonssjef

Hans Sverre Sjøvold
avdelingsdirektør

1.1 04.12

1.2 INSTRUKS FOR KONTROLL ETTER FORSKRIFT OM KJØRE- OG HVILETID M.V. VED INNENLANDSK TRANSPORT OG TRANSPORT INNEN EØS-OMRÅDET.

1. Generelt

Denne instruks gjelder for kontroll av trafikk som reguleres av:

Forskrift om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlands transport og transport innen EØS-området, jf.

Rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 av 20. desember 1985 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport, jf.

Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport.

Kontrollmyndigheten kan gi informasjon, reagere med muntlig advarsel eller anmeldelse. Politiet kan i tillegg reagere med førerkortbeslag.

Instruksen gjelder for forhold som er begått i Norge eller som kan betegnes som fortsatt straffbart etter grensepassering inn til Norge.

Beslag av førerkort bør kun brukes i forbindelse med aktuell kjøring umiddelbart før kontrollen.

Dersom manglende pause / døgnhvil ikke umiddelbart gjennomføres i tråd med kontrollmyndighetens anmodning, vil konsekvensen kunne bli at politiet griper inn for å forebygge videre straffbar handling med de midler politiet finner nødvendig.

Så langt dette er mulig bør instruksen også brukes ved overtredelse av AETR.

2. Pause i kjøringen

Forholdets art

Reaksjon

Ved inntil 5 ^2 timer kjøring uten foreskrevet pause -

bør det reageres med muntlig advarsel og informasjon om konsekvensene dersom pause ikke gjennomføres umiddelbart.

Ved mer enn 5 ^2 timer kjøring uten foreskrevet pause -

bør det reageres med anmeldelse og informasjon om konsekvensene dersom pause ikke gjennomføres umiddelbart.

Ved mer enn 9 timer kjøring uten foreskrevne pauser, og hvor pausene til sammen er under 30 minutter -

bør det reageres med anmeldelse og førerkortbeslag

3. Døgnhvil

Forholdets art

Reaksjon

Ned til 7 timer sammenhengende døgnhvil -

bør det reageres med muntlig advarsel

Ved mindre enn 7 timer sammenhengende døgnhvil -

bør det reageres med anmeldelse og informasjon om konsekvensene dersom døgnhvil ikke gjennomføres umiddelbart.

Ved mindre enn 4 timer sammenhengende døgnhvil -

bør det reageres med anmeldelse og førerkortbeslag.

4. Ukehvil

1.2.1 Kontroll av ukehvil bør legges til bedriftskontroller.

5. Daglig kjøretid

Forholdets art

Reaksjon

Ved inntil 12 timer total kjøretid -

bør det reageres med muntlig advarsel og informasjon om konsekvensene dersom døgnhvil ikke gjennomføres umiddelbart.

Ved mer enn 12 timer total kjøretid -

bør det reageres med anmeldelse og informasjon om konsekvensene dersom døgnhvil ikke gjennomføres umiddelbart.

Ved mer enn 14 timer total kjøretid -

bør det reageres med anmeldelse og førerkortbeslag

6. Ukentlig kjøretid

Brudd på bestemmelser om ukentlig kjøretid dekkes av punktene 4 og 5.

7. Fartsskriver

Forholdets art

Reaksjon

Når fartsskriver ikke virker etter forskriftene -

utstedes kontrollseddel

Når fartsskriver er satt helt eller delvis ut av drift -

bør det i tillegg reageres med anmeldelse.

Når fartsskriver mangler -

bør det reageres med anmeldelse mot eier av kjøretøyet eller den som på eiers vegne har rådighet over det.

8. Diagramskive

Forholdets art

Reaksjon

Når diagramskiven er skiftet ut i strid med forskriftene før den daglige arbeidsperioden er avsluttet -

bør det reageres med muntlig advarsel, eventuelt anmeldelse

Når fører ikke bruker diagramskive -

bør det reageres med anmeldelse

Når diagramskive ikke er påført navn, eller hvor flere opplysninger mangler på diagramskiven -

bør det reageres med anmeldelse

Når diagramskive er brukt i en lengre periode enn den er beregnet for og dette vanskeliggjør kontroll -

bør det reageres med anmeldelse

Når fører på anmodning fra kontrollerende myndighet ikke kan forevise diagramskiver han er pålagt å ha med seg -

bør det reageres med anmeldelse

9. Transportforetakets ansvar

Forholdets art

Reaksjon

Når foretaket ikke har organisert førers arbeid slik at relevante bestemmelser om kjøre- og hviletid og om bruk av fartsskriver kan overholdes –

bør det reageres med anmeldelse mot foretaket.

10. Pålegg om døgnhvil

Forholdets art

Reaksjon

Når kontrollerende myndighet pålegger døgnhvil -

bør denne være på minst 8 sammenhengende timer.

11. Ikrafttredelse

Denne instruks trer i kraft straks

VEDLEGG