Rundskriv G-78/00

Reglement for det sentrale ansettelsesråd for politiavdelingens ytre etater

DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-78/00
J.nr. 95/2682 PPO/P1 MBB/åbw
05.09.2000

Politimestrene
Sjefene for særorganene
Riksadvokaten
Statsadvokatene
Generaladvokaten
Grensekommissæren

Reglement for det sentrale ansettelsesråd for politiavdelingens ytre etater (203)

Vedlagt oversendes reglement for det sentrale ansettelsesråd for Politiavdelingens ytre etater. Reglementet er kommet i stand etter forhandlinger mellom Justisdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner, og er stadfestet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Som det fremgår av reglementets § 1 skal det sentrale ansettelsesrådet være et felles klage/-ankeorgan for samtlige av Politiavdelingens ytre etater. Vi presiserer at dette også gjelder for de av Politiavdelingens ytre etater som har personalreglement med bestemmelser om at Justisdepartementet er klage-/ankeorgan.

Det sentrale ansettelsesrådet skal i tillegg til å behandle klage-/ankesaker i.h.t. tjenestemannslovens §§ 4 nr. 5, 5 nr. 3, 18 nr. 2 og 19 nr. 1, også behandle andre spørsmål vedrørende saker som behandles lokalt i henhold til de enkelte personalreglementene, jfr. reglementets § 1, 3. ledd. Dette gjelder spørsmål knyttet opp mot konkrete enkeltsaker, som for eksempel klage over saksbehandlingsfeil. Spørsmål av mer prinsipiell art skal imidlertid sendes tjenestevei eller via tjenestemannsorganisasjonene sentralt til Justisdepartementet for behandling.

Rådets sammensetting:

Som rådets leder er oppnevnt byrettsdommer Peter Blom, Oslo byrett, med byrettsdommer Kirsten Aase Bleskestad, Asker og Bærum herredsrett, som vararepresentant.

Som administrasjonens representant er oppnevnt politimesteren i Hamar, Bernt Fr. Moe, med politiinspektør Runa Bunæs, Oslo politidistrikt, som vararepresentant.

Som de ansattes representanter er følgende oppnevnt:

Politiinspektør Ingrid Wirum, Oslo politidistrikt, p.t. Justisdepartementet, med politiinspektør Julie Digre Møller, Oslo politidistrikt, som vararepresentant.

Lensmann Otto Stærk, Råde lensmannsdistrikt/Norges Lensmannslag, med lensmann Per Erik Skaugerud, Elverum lensmannsdistrikt, som vararepresentant.

Lensmann Håvard Kaald, Hemne og Snillfjord lensmannsdistrikt, med politibetjent Jan Gunnar Bøe, Bergen politidistrikt, som vararepresentant.

Førstekonsulent Solfrid Poppe, Asker og Bærum politidistrikt, med konsulent Bente Elisabeth Bugge, Oslo politidistrikt, som vararepresentant.

Sekretariatfunksjonen for det sentrale ansettelsesrådet er lagt til Hamar politidistrikt. Dette innebærer at alle saker som skal forlegges det sentrale ansettelsesrådet, sendes til Hamar politidistrikt, postboks 355, 2303 Hamar.

Reglementet trer i kraft 1. september 2000. Fra samme tidspunkt oppheves det tidligere reglement for det sentrale tilsettingsråd i politi- og lensmannsetaten, se Justisdepartementets rundskriv G-92/95.

 

 

Reglement for det sentrale ansettelsesråd for politiavdelingens ytre etater

Etter fullmakt

Catharina Svensson
underdirektør

Per Kvam
seniorrådgiver