Rundskriv G-80-00

Godkjennelse av oppdrag av kulturell karakter -presiserende retningslinjer

Rundskriv G-80-2000

DET KGL. JUSTIS OG
POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-80-2000

99/01195 B-S AHO/sol

25.09.2000

Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad
Ombudsmannen for sivile vernepliktige
Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige
Balder magasin

Godkjennelse av oppdrag av kulturell karakter -presiserende retningslinjer

1. Innledning

I det følgende gis nye retningslinjer for godkjennelse av oppdrag av kulturell karakter. Disse erstatter retningslinjer gitt av Justisdepartementet 13.04.1999 og 14.07.1999.

Dette rundskrivet omhandler ikke oppdrag av vitenskapelig karakter. Departementet vil imidlertid komme tilbake til dette området ved en senere anledning. I mellomtiden skal oppdrag av vitenskapelig karakter vurderes etter de retningslinjer som fremgår av ovennevnte brev til administrasjonene.

2. Historikk

I Innst. S nr. 177 (1995 – 96), skrev Justiskomiteen blant annet følgende:

"Fleirtalet går vidare ut frå at det kan bryta med prinsippet om førebuing til krigs- og krisedisponering å avgje personell til utprega kulturelle og vitskaplege føremål. Fleirtalet oppfordrar difor departementet om ikkje å avgje personell til desse oppgåvene med mindre dei kan definerast innafor ramma av førebuande eller fredsskapande teneste."

På denne bakgrunn utarbeidet Justisdepartementet 13.04.1999, jf. senere presiseringer av 14.07.1999, nye retningslinjer for godkjennelse av oppdrag av kulturell- og vitenskapelig karakter. Retningslinjene, som innebar en vesentlig innstramming på angjeldende felt, bestemte at avgivelse kun skulle finne sted i den grad arbeidet kunne relateres til fredssektoren, dvs. virket konfliktforebyggende eller fredsskapende på annen måte. Dette ble presisert dithen at oppdraget skulle være direkte rettet mot barn og unge og at arbeidsoppgavene skulle innebære direkte kontakt med målgruppen.

Justiskomiteen gav i Budsjett-innst. S. nr. 4 (1999 – 2000) uttrykk for blant annet følgende:

"Flertallet vil presisere at mange ulike tjenestesteder og arbeidsoppgaver innen kultur- og forskningssektoren fortsatt bør anses å inneha det nødvendige fredsskapende og/eller forebyggende element, og vil kunne spille en rolle i en beredskapssituasjon. Innen slikt arbeid vil flertallet særlig fremheve flerkulturelt arbeid, kulturarbeid og dessuten kulturformidling rettet mot barn og unge (definert som opp til 25 år), samt arbeid som i vesentlig grad baserer seg på frivillig innsats.

Flertallet vil videre understreke at mange av de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonenes arbeid bør anses som konfliktforebyggende og fredsskapende, og at de bør kunne tildeles sivilarbeider."

Ovenenvnte uttalelser åpner etter departementets syn for en praksis på kulturområdet som langt på vei tilsvarer situasjonen før departementets brev av 13.04.1999 og 14.07.1999.

3. Kulturelle oppdrag

Stortingets uttalelser innebærer at oppdrag av kulturell karakter i hovedsak anses som konfliktforebyggende og fredsskapende, og dermed hjemmehørende under fredssektoren. Sammen med voldsforebyggende tiltak mellom barn og ungdom utgjør dette de områder som departementet foreløpig har definert innenfor fredssektoren.

Det skal ikke lenger stilles krav om at oppdraget er direkte rettet mot barn og unge. Også oppdrag som har andre målgrupper kan godkjennes. Det skal heller ikke stilles krav om at arbeidsoppgavene innebærer direkte kontakt med aktuell målgruppe.

Administrasjonene bes imidlertid arbeide for at oppdrag som i det vesentlige retter seg mot barn og unge blir dekket opp før avgivelse til andre kulturelle oppdrag.

4..Spesielle områder

Det skal ikke avgis mannskap til ordinær nærradiovirksomhet, dvs. nærradioer med en programprofil som i det vesentlige innebærer avspilling av musikk, hilsninger og lignende. Det anses således ikke å foreligge en tilstrekkelig grad av nærhet mellom arbeidets art og det eventuelle fredsskapende/forebyggende element. Praksis på dette punktet bør være forholdsvis streng.

For avklaring av programprofil må eventuelle søknader være vedlagt programoversikt for en representativ periode.

For øvrig vises det til de generelle kravene for godkjennelse av oppdragsgiver, jf. pkt. 5. Det vises i denne sammenheng spesielt til kravet om at oppdragsgiver ikke driver kommersiell virksomhet.

5. Generelle vilkår

Administrasjonen må forsikre seg om at ethvert oppdrag fyller de generelle vilkårene for godkjennelse. Dette innebærer blant annet at oppdraget ikke må fortrenge ordinær arbeidskraft. Dette kravet har i praksis medført at f.eks NRK ikke er aktuell som oppdragsgiver. Videre må oppdraget ha et ikke-kommersielt formål, den sivile vernepliktige kan ikke avgis til tjeneste hos sin ordinære arbeidsgiver etc.

6. Ikrafttreden

Dette rundskrivet trer i kraft med umiddelbar virkning.

Med hilsen

Karen Alette Melander e.f.
ekspedisjonssjef

Andreas Agersborg
avdelingsdirektør

Saksbehandler:
Arild Holmsen
rådgiver