Rundskriv G-86/00

Tjenestetelefon m.v. i politi- og lensmannsetaten- Avvikling av særordningene for lensmenn og lensmannsbetjenter om dekning av samtaleavgift for inntil 150 samtaler (tellerskritt) i måneden

RUNDSKRIV G-86/00
99/04398 PPO/P1 MBB
23.10.2000

DET KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Politimestrene
Sjefene for særorganene

Tjenestetelefon m.v. i politi- og lensmannsetaten– Avvikling av særordningene for lensmenn og lensmannsbetjenter om dekning av samtaleavgift for inntil 150 samtaler (tellerskritt) i måneden (033)

Tjenestetelefon m.v. for embets-/tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten

Politimestrene og sjefene for særorganene har fullmakt til å avgjøre hvilke embets-/tjenestemenn som skal tilstås tjenestetelefon m.v. i. henhold til alminnelige bestemmelser om tjenestetelefon, personsøker og telefaks for statstilsatte, jfr. Statens personalhåndbok pkt. 1.06.02.

Tildeling av tjenestetelefon m.v. må skje innenfor den økonomiske ramme som er gitt for vedkommende år.

Departementet understreker at Statens personalhåndbok pkt. 1.06.02 med ovennevnte bestemmelser med kommentarer i sin helhet gjelder for embets- og tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten. For øvrig presiseres følgende:

  1. Boligtelefon kan bare tilstås i de tilfeller hvor det er strengt tjenstlig behov for det, jfr. kommentarene til pkt. I nr. 1 i Statens personalhåndbok pkt. 1.06.02 hvor det presiseres at boligtelefon bare må tilstås når det er "uomgjengelig nødvendig av hensyn til tjenesten".
  2. Boligtelefon tilstås i utgangspunktet ikke ved midlertidige, kortvarige tjenesteforhold (under 1 år), jfr. kommentarene til pkt. I nr. 2. I de tilfeller hvor de konstituerte/midlertidige ansatte embets-/tjenestemenn utfører jour-/reservetjeneste på lik linje med de utnevnte/fast ansatte embets-/tjenestemenn og behovet for boligtelefon ikke kan løses ved for eksempel mobiltelefon utlånt fra tjenestestedet, kan imidlertid politimesteren likevel tilstå boligtelefon etter retningslinjene i personalhåndbokens pkt. 1.06.02.

    Om mulig forutsettes abonnementet tilpasset den midlertidige tjenestens lengde.
  3. Det skal normalt ikke gis samtykke til installering av ekstrautstyr som biapparat, ekstra kontakt, ekstra ringeklokke o.s.v., jfr. kommentarene til pkt. II nr. 1 a.

Avvikling av særordningene for lensmenn og lensmannsbetjenter om dekning av samtaleavgift for inntil 150 samtaler (tellerskritt) i måneden.

Etter drøftelser med berørte tjenestemannsorganisasjoner har departementet besluttet at særordningene for lensmenn og lensmannsbetjenter om dekning av samtaleavgift for inntil 150 samtaler (tellerskritt) i måneden bortfaller f.o.m. 1. november 2000.

Dette innebærer at lensmenn og lensmannsbetjenter heretter, og i likhet med øvrige tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten, vil kunne få refundert inntil kr. 300,- pr kvartal for bruk av telefon, jfr. pkt. II nr. 1 litra b i alminnelige bestemmelser om tjenestetelefon, personsøker og telefaks for statstilsatte.

Justisdepartementets rundskriv G-90/75 om boligtelefon til lensmannsbetjenter, G-231/75 om boligtelefon for lensmenn samt G-92/88 om boligtelefon – tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten oppheves med virkning f.o.m. 1. november 2000.

Etter fullmakt

Catharina Svensson e.f
underdirektør

Maria Bettina Belle
rådgiver