Rundskriv G-88/00

Omgjøring av ledig stilling - opprettelse og inndragelse -delegering av avgjørelsesmyndighet til politimester/særorgansjef

G-88/00

Politimestrene m.fl.

Nr.

Vår ref

Dato

G-88/00

00/14706 PPO AUS/åbw

7.11.2000

Omgjøring av ledig stilling – opprettelse og inndragelse -delegering av avgjørelsesmyndighet til politimester/særorgansjef (264)

  1. Innledning

Omgjøring av ledig stilling er drøftingsgjenstand etter § 12 nr. 1 b i hovedavtalen. I dag praktiseres dette slik at saken først drøftes lokalt mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Deretter bringes saken inn for Justisdepartementet som avgjør den etter drøftinger med berørte tjenestemannsorganisasjoner. Det er gjort unntak for Oslo politidistrikt hvor politimesteren er gitt fullmakt til å avgjøre slike saker.

Departementet har bestemt at avgjørelsesmyndigheten i slike saker skal delegeres til alle politimestre/særorgansjefer. Slik fullmakt gis med dette, og med virkning fra mottagelsen av dette rundskriv. Fullmakten gjelder politidistriktene og politiets særorganer.

  1. Det formelle grunnlaget – gangen i saken

Nærmere retningslinjer for hvordan statlige virksomheter skal håndtere opprettelse av ny stilling og inndragelse av den opprinnelige framgår av Personalmelding nr. 20/97 av 29.9.1997 fra daværende Planleggings- og samordningsdepartementet. Personalmeldingen er vedlagt dette rundskrivet.

Vi viser til pkt. 5 i meldingen hvor det framgår at når virksomhetene vil ansette i en annen stillingsbetegnelse/-kode enn den ledige, opprettes en ny stilling og den opprinnelige stilling inndras samtidig. Slik opprettelse skal drøftes med de tillitsvalgte, jf. hovedavtalen § 12 nr. 1 b. Etter at saken er drøftet med berørte tillitsvalgte/organisasjoner, avgjøres saken av politimester/særorgansjef.

  1. Hvordan praktisere ordningen

Generelt bør politidistriktene/særorganene utvise en viss forsiktighet med slike omgjøringer.

Hovedregelen bør være at den stillingen som opprettes bør være av en annen kategori enn den ledige. Det er formelt ikke noe til hinder for omgjøring innenfor samme kategori/lønnsplan, men fullmakten skal ikke benyttes til generelt å bedre normeringen innenfor kategorien. Slike oppnormeringer hører hjemme innenfor hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Det kan imidlertid tenkes tilfeller hvor det også er aktuelt med omgjøringer innenfor samme kategori – for eksempel i forbindelse med omorganiseringer. Dreier det seg om lederstillinger, bør dette avklares med departementet – og fra 1.1.2001 med Politidirektoratet i forkant. Det skal ellers bemerkes at det ikke er adgang til å opprette stilling som politibetjent ved et lensmannskontor mot inndragelse av ledig stilling som lensmannsbetjent.

For så vidt gjelder hvilken stillingskode og –betegnelse den nye stillingen skal ha, viser vi til pkt. 2, 3.avsnitt i ovennevnte personalmelding om de begrensninger som der ligger i å ta i bruk stillingskoder på andre etatslønnsplaner enn sine egne.

Justisdepartementet har tidligere fastsatt normering/lønnsplassering av nyopprettede og omgjorte stillinger. Dette bortfaller for omgjorte stillinger. Vi minner ellers om at pkt. 2.3.8 i hovedtariffavtalen skal legges til grunn i forbindelse med utlysing av den omgjorte stillingen.

  1. Innrapporteringer

Justisdepartementet – og fra 1.1.2001 Politidirektoratet – ønsker å følge med på de omgjøringer som foretas i politidistriktene/særorganene. Det skal derfor foretas innrapportering til Politidirektoratet – og for så vidt gjelder Overvåkingsentralen til Justisdepartementet - når det skjer en omgjøring av stilling.

Med hilsen

Kyrre Stenbro e.f.
avdelingsdirektør

Catharina Svensson
underdirektør