Rundskriv G-91/00

Godkjennelse av oppdrag av vitenskapelig karakter

Rundskriv G-91

DET KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-91

99/01195 B-S KN/tfo

02.11.2000

Siviltjenesteadministrasjonen-Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen-Hustad
Ombudsmannen for sivile vernepliktige
Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige
Balder magasin

Godkjennelse av oppdrag av vitenskapelig karakter

I rundskriv G-80-2000 av 25.09.2000 gav Justisdepartementet nye presiserende retningslinjer for godkjennelse av oppdrag av kulturell karakter. I dette rundskrivet gis nye retningslinjer for godkjennelse av oppdrag av vitenskapelig karakter. Førstnevnte rundskriv og dette rundskrivet erstatter retningslinjene gitt i brev av 13.04.og 14.07.1999.

Retningslinjene i dette rundskrivet er identiske med retningslinjene for godkjennelse av vitenskapelige oppdrag i brevet av 13.04.1999, med ett unntak: Det skal ikke lenger være et krav at mannskapet selv utfører forskningsarbeidet.

Vitenskapelige oppdrag

Vitenskapelige oppdrag kan ikke godkjennes med mindre oppdragets formål kan relateres til fredssektoren. Det vil først og fremst gjelde fredsforskning eller forskning omkring voldsforebygging. Forskning som gjelder bistandsarbeid kan også godkjennes som en del av denne sektoren. Det skal ikke godkjennes forsknings- eller vitenskapsrelaterte oppdrag innenfor de øvrige tjenestesektorene.

Når det gjelder avgivelse av mannskaper til godkjente forskningsoppdrag må administrasjonene forsikre seg om at mannskapet ikke tidligere har vært ansatt hos oppdragsgiver (oppdraget må ikke fremstå som en fortsettelse av tidligere ansettelsesforhold).

Det skal også fortsatt være slik at mannskaper som har spesielle faglige kvalifikasjoner for forskningsoppdraget kan avgis.

Ikrafttredelse

De nye retningslinjene trer i kraft med umiddelbar virkning.

Karen Alette Melander e.f.
ekspedisjonssjef

Andreas Agersborg
avdelingsdirektør

Kirsten Nesse
Førstekonsulent