Rundskriv G-9/2003

Behandling av saker om konkurskarantene - muntlig forhandling

Rundskriv G-9/2003
Jnr.: 200209428 E
Dato: 24.06.2003

Til tingrettene, Stavanger byfogdembete, Bergen byfogdembete, Oslo skifterett og byskriverembete og Konkursrådet

Kopi til: Høyesterett, lagmannsrettene, Domstoladministrasjonen

Behandling av saker om konkurskarantene – muntlig forhandling

Høyesterett har i kjennelse avsagt 1. april 2003 uttalt at krav om muntlig forhandling i sak om konkurskarantene vil kunne følge av den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1. Kjennelsen følger vedlagt i anonymisert form.

I saken ble skifterettens og lagmannsrettens kjennelser om ileggelse av konkurskarantene i samsvar med partenes påstander opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Høyesterett kom til at kravet om en rettssikker behandling ikke var tilfredsstilt i saken. Skyldneren var ikke varslet om skifterettens rettsmøte til behandling av konkurskarantene, og var dermed ikke gitt mulighet til å kreve muntlig forhandling. Når så lagmannsretten avgjorde saken på et annet grunnlag enn skifteretten, uten at skyldneren fikk anledning til å uttale seg om det, forelå det etter dette feil i saksbehandlingen. Høyesterett uttalte at krav om muntlig forhandling i et tilfelle som det foreliggende vil følge av EMK art. 6 nr. 1.

På bakgrunn av denne kjennelsen gjør vi førsteinstansdomstolene oppmerksom på at skyldneren bør varsles og gis mulighet for å kreve muntlig forhandling før kjennelse om konkurskarantene avsies.

Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.

Vibeke I. Løvold

ekspedisjonssjef

kst. lovrådgiver