Rundskriv H-20/05

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskrivet er ment som et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05

Introduksjonsloven innebærer en stor reform for kommunenes arbeid med nyankomne innvandrere. Gjennom loven har staten fastsatt et helhetlig rammeverk for kommunenes oppfølging og integrering av nyankomne innvandrere. En vellykket praktisering av introduksjonsloven i kommunene vil bidra til at innvandrere raskere gis muligheter til deltakelse i det norske samfunnet, først og fremst i arbeidsliv og utdanning, men også i bomiljø og organisasjoner.

Fra og med 1. september 2004 innebærer introduksjonsloven rett og plikt til et introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fra og med 1. september 2005 omfatter loven i tillegg rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette rundskrivet er en oppdatering av rundskriv H-20/03, og det reflekterer de lovendringer som har blitt vedtatt siden forrige rundskriv.

Rundskrivet er ment som et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Dette rundskrivet er erstattet av rundskriv Q-20/2012