Rundskriv H-34/05

Statsbudsjettet 2006 — det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn

Nr.

Vår ref

Dato

H-34/05

05/260-15

06.01.2006

Statsbudsjettet 2006 – det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

Dette rundskrivet gir informasjon om konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner av Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2006.

Stortingets budsjettvedtak for 2006 bygger på St.prp. nr. 1 (2005-2006), fremmet av regjeringen Bondevik II den 14. oktober 2005, og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006), fremmet av regjeringen Stoltenberg II den 10. november 2005.

Stortingets finanskomite avga Budsjett-innst. S. nr. 1 (2005-2006) den 19. november 2005. På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget den 24. november 2005 kommunale og fylkeskommunale skattører og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2006. Vedtaket var i tråd med forslaget fra regjeringen Stoltenberg II.

Vedlegg 1 og 2 viser fordeling av rammetilskudd til hhv. kommuner og fylkeskommuner i 2006 etter Stortingets budsjettvedtak, jf. nærmere omtale i pkt. 5 og pkt. 6. Det er der også redegjort for enkelte andre justeringer i rammetilskuddene.

Stortinget har vedtatt øremerkede bevilgninger til kommunesektoren for 2006 ved behandlingen av fagkomiteenes budsjettinnstillinger. Det vises til vedlegg 3 for en oversikt.

For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren for 2006 vises det til ovennevnte budsjettdokumenter fra regjering og Storting.

1. Kommunesektorens inntektsrammer for 2006

Stortinget har gitt tilslutning til regjeringen Stoltenbergs forslag til inntektsrammer for 2006. Dette innebærer en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2006 på om lag 7½ mrd. kroner, tilsvarende 3⅓ prosent. Av den samlede inntektsveksten er om lag 5,7 mrd. kroner frie inntekter (hvorav 400 mill. kroner er anslåtte merutgifter knyttet til utskifting av læremidler i grunnskolen i forbindelse med Kunnskapsløftet). Veksten i frie inntekter anslås til vel 3½ prosent. Veksten i samlede og frie inntekter er regnet fra det inntektsnivået for 2005 som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett 2005.

Fordeling av veksten i frie inntekter på 5,7 mrd. kroner er vist i tabell 1.

Tabell 1. Fordeling av vekst i frie inntekter i 2006. Mill. kroner


Som det går fram av St.prp. nr. 1, er anslaget på kommunesektorens inntekter i 2005 oppjustert med om lag 1,2 mrd. kroner etter framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2005. Dette er knyttet til oppjustering av skatteanslaget med vel 900 mill. kroner og økt bevilgningsbehov i tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere med knapt 300 mill. kroner. Når inntektsveksten i 2006 regnes fra det oppjusterte inntektsanslaget for 2005, blir veksten i samlede inntekter om lag 6,3 mrd. kroner og i frie inntekter om lag 4,8 mrd. kroner.

Av veksten i frie inntekter til kommunene er 225 mill. kroner knyttet til økt regionaltilskudd (jf. tabell 1). Regionaltilskuddet (full sats) økes med likt kronebeløp per tilskuddsberettiget kommune (1,563 mill. kroner per kommune). Satsene per kommune for 2006 er:

Kommuner i prioriteringsområde A (Finnmark og Nord-Troms): 9,633 mill. kroner

Øvrige kommuner: 4,911 mill. kroner

Tilskuddsberettigede kommuner med innbyggertall mellom 3000 og 3200 får tilskudd på mellom 80 og 20 prosent av full sats, avhengig av innbyggertallet.

Av veksten i frie inntekter til fylkeskommunene er 37,5 mill. kroner knyttet til styrking av det fylkeskommunale tannhelsetilbudet til rusmiddelmisbrukere.

Stortinget har vedtatt følgende maksimalskattører for personlige skattytere for 2006:

Kommuner: 13,3 prosent (+0,1 prosentpoeng fra 2005).

Fylkeskommuner: 2,9 prosent (-0,1 prosentpoeng fra 2005).

Tabell 2 viser anslag på frie inntekter i 2005 og 2006, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd. 2005-beløpene er anslag på regnskap, dvs. at økningen i skatteanslaget på vel 900 mill. kroner er medregnet. Tilleggsbevilgningen på 2005-budsjettet i forbindelse med momskompensasjonsordningen og differensiert arbeidsgiveravgift er ikke medregnet (jf. rundskriv H-35/05 vedrørende endringer på 2005-budsjettet). For 2006 er Stortingets budsjettvedtak lagt til grunn.

Tabell 2. Frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner 1)>i 2005 og 2006. Mill. kroner og endring i prosent. Nominelle priser. 2)>


>

1) Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel
2) Prisveksten (deflator) i kommunesektoren i 2006 er anslått til 2,8 prosent
3) Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer.
4) Selskapsskatt bevilges som en del av rammetilskuddet (kap. 571, post 69)

2. Andre saker

Barnehager, foreldrebetaling
Maksimal foreldrebetaling i barnehager reduseres til 2 250 kroner per måned fra 1. januar 2006. Kommunene kompenseres for redusert foreldrebetaling med økt statstilskudd.

Tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere
Innslagspunktet er prisjustert til 745 000 kroner. Fra 2006 dekker staten 70 prosent av kommunenes utgifter som overstiger innslagspunktet (mot 80 prosent i 2005).

Skoleanlegg og kirkebygg
Investeringsrammen for opprusting av skoleanlegg er satt til 3 mrd. kroner for 2006. Investeringsrammen for opprusting av kirkebygg er satt til 500 mill. kroner for 2006.

Finansierings- og inntektssystemet for kommunesektoren
Inntektssystemutvalget avga sin utredning 10. oktober 2005 (NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring). Utredningen er sendt på bred høring med frist 1. februar 2006. Regjeringen vil komme med sin vurdering av utredningen og legge fram forslag til endringer i inntektssystemet tidligst i kommuneproposisjonen for 2007. I den sammenheng vil det også bli lagt fram en vurdering av om det er hensiktsmessig at selskapsskatten er en kommunal skatt.

I tråd med regjeringens forslag har Stortinget vedtatt at skattøren for selskapsskatten for inntektsårene 2005 og 2006 settes til null. Dette innebærer at ordningen med å tilføre kommunene selskapsskatt via rammetilskuddet videreføres inntil spørsmålet om kommunal selskapsskatt er nærmere utredet.

Momskompensasjonsordningen
Den generelle momskompensasjonsordningen ble innført i 2004 som en erstatning for en mer begrenset ordning. Regjeringen vil komme med sin vurdering av ordningen og legge fram eventuelle forslag til endringer på et senere tidspunkt.

Når det gjelder kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med innføringen av den generelle ordningen i 2004, vises det til rundskriv H-35/05 vedrørende endringer på 2005-budsjettet.

3. Inntektsutjevnende tilskudd

Negativt rammetilskudd
Dersom en kommune en termin får et negativt inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, blir kommunens rammetilskudd negativt. Kommunen får da ikke utbetalt rammetilskudd i den aktuelle terminen, og det negative rammetilskuddet blir avregnet mot neste terminutbetaling.

Bykle kommune har så høy skatteinngang at kommunen skal trekkes mer i netto inntektsutjevnende tilskudd enn det kommunen mottar i øvrige rammetilskudd sett under ett. Fordi departementet forventer at Bykle kommune vil komme ut med negativt rammetilskudd, vil ikke kommunen få utbetalt rammetilskudd i 2006.

Departementet vil i 2006 foreta en løpende vurdering av behovet for å holde tilbake utbetalingen av rammetilskuddet for andre kommuner med høy skatteinngang.

Regnskapsmessig føring
Det inntektsutjevnende tilskuddet skal føres etter anordningsprinsippet. Ved utbetaling av rammetilskuddet i januar og februar 2006 må det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utbetalingen gjelder for (oktober, november eller desember 2005), mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar eller februar 2006). På bilagene som (fylkes)kommunene mottar i januar og februar vil det inntektsutjevnende tilskuddet være merket inntektsutjevning 2005.

Departementet tar sikte på at det inntektsutjevnende tilskuddet for 2005 vil være ferdig beregnet 20. januar 2006. Tallene vil da bli lagt ut på departementets internettsider for løpende inntektsutjevning.

4. Tidspunkt for utbetaling av rammetilskudd

Rammetilskudd for 2006 vil være på mottakers konto på følgende datoer:

05.01, 03.02, 03.03, 05.04, 05.05, 02.06, 05.07, 05.09, 05.10, 03.11. På de 7 datoene som er uthevet, vil rammetilskuddet inkludere inntektsutjevnende tilskudd. På bilagene som (fylkes)kommunene mottar, står det enkelte tilskudd på kapittel 571/572 oppført.

5. Leserveiledning vedlegg 1 (rammetilskudd til kommunene)

Kolonne 1 er budsjettforslaget fra regjeringen Bondevik II. Kolonne 2-4 er bevilgningsendringer som følge av regjeringen Stoltenbergs budsjett (vedtatt av Stortinget). Kolonne 5-7 er andre justeringer i rammetilskuddet. Kolonne 8 er samlet rammetilskudd for 2006 (summen av kolonnene 1-7).

Kolonne 2, 3, 5 og 6 gjelder innbyggertilskuddet (kap. 571, post 60). Kolonne 4 gjelder regionaltilskuddet (kap. 571, post 63). Kolonne 7 gjelder skjønnstilskuddet (kap. 571, post 64).

Kolonne 1
Forslaget fra regjeringen Bondevik II til samlet rammetilskudd inkl. selskapsskatt for 2006, jf. Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 for 2005-2006 (Grønt hefte 2006), tabell 1-k, kolonne 8.

Kolonne 2
Økning i innbyggertilskuddet på 2 954,929 mill. kroner som følge av Stortingets budsjettvedtak. Fordelt etter andel beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen).

Kolonne 3
Økning i innbyggertilskuddet på 70 mill. kroner som følge av Stortingets skattevedtak (lavere skatteinntekter til kommunene kompenseres ved økning i rammetilskuddet). Fordelt med likt kronebeløp per innbygger.

Kolonne 4
Økning i regionaltilskuddet på 225,071 mill. kroner som følge av Stortingets budsjettvedtak. Beløpet er fordelt med 1,563 mill. kroner til alle kommuner som mottar full sats for regionaltilskuddet, jf. Grønt hefte 2006. Kommuner som har mellom 3 000 og 3 200 innbyggere får en økning i regionaltilskuddet gradert etter samme prosentvise andeler som lagt til grunn i St.prp. nr. 1 (2005-2006).

Kolonne 5
Oppretting av grunnlaget for beregning av inndelingstilskudd til nye Aure kommune i Grønt hefte 2006. Økningen i inndelingstilskuddet til Aure kommune finansieres ved et likt trekk per innbygger fra alle kommuner.

Kolonne 6
Korreksjon i overgangsordningen for 2006 knyttet til momsuttrekket. Korreksjonen skyldes feilrapportering av tall fra Oppegård kommune. Det vises til brev den 9. november 2005 til kommunene for nærmere dokumentasjon av endringen.

Kolonne 7
Endring i skjønnstilskuddet som følge av at fylkesmennene holder tilbake skjønnstilskudd til ROBEK-kommuner i påvente av en forpliktende plan for omstilling.

Kolonne 8
Sum rammetilskudd inkl. selskapsskatt for 2006 etter Stortingets budsjettvedtak.

På grunn av avrundinger i beregningene kan det for enkeltkommuner forekomme mindre avvik fra totalsummen i kolonne 8 ved summering av kolonnene 1-7.

6. Leserveiledning vedlegg 2 (rammetilskudd til fylkeskommunene)
Kolonne 1 er budsjettforslaget fra regjeringen Bondevik II. Kolonne 2-4 er bevilgningsendringer som følge av regjeringen Stoltenbergs budsjett (vedtatt av Stortinget). Kolonne 5 er oppretting av en feil i overgangsordningen. Kolonne 6 er samlet rammetilskudd for 2006 (summen av kolonnene 1-5).

Alle endringene i rammetilskuddet (kolonne 2-5) foretas på innbyggertilskuddet (kap. 572, post 60).

Kolonne 1
Forslaget fra regjeringen Bondevik II til samlet rammetilskudd for 2006, jf. Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 for 2005-2006 (Grønt hefte 2006),

tabell 1-fk, kolonne 6.

Kolonne 2
Økning i innbyggertilskuddet på 620 mill. kroner som følge av Stortingets budsjettvedtak. Fordelt etter andel beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen).

Kolonne 3
Økning i innbyggertilskuddet på 330 mill. kroner som følge av Stortingets skattevedtak (lavere skatteinntekter til fylkeskommunene kompenseres ved økning i rammetilskuddet). Fordelt med likt kronebeløp per innbygger.

Kolonne 4
Økning i innbyggertilskuddet på 37,5 mill. kroner knyttet til styrking av tannhelsetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Midlene er fordelt etter andel beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen).

Kolonne 5
Oppretting av feil i Grønt hefte 2006 knyttet til overgangsordningen for 2003. Feilen er knyttet til at reduserte kapitalkostnader for fylkeskommunene i forbindelse med overføringen av ansvaret for spesialisthelsetjenesten ikke var tatt med i beregningsgrunnlaget. Det vises til brev 2. januar 2006 til fylkeskommunene for nærmere dokumentasjon av endringen.

Kolonne 6
Sum rammetilskudd for 2006 etter Stortingets budsjettvedtak.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f. Einar Bye
avdelingsdirektør seniorrådgiver

Vedlegg 1 Rammetilskudd til kommunene ( Excel-fil og PDF-format)
Vedlegg 2 Rammetilskudd til fylkeskommunene ( Excel-fil og PDF-format)
Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren
( Excel-fil og PDF-format)

Kopi m/vedlegg:
KS
Finansdepartementet