Rundskriv H-35/05

Statsbudsjettet 2005 - endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner (momskompensasjonsordningen og differensiert arbeidsgiveravgift)

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn

Nr.

Vår ref

Dato

H-35/05

05/260-18

21.12.2005

Statsbudsjettet 2005 – endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner (momskompensasjons­ordningen og differensiert arbeidsgiveravgift)

I St.prp. nr. 13 (2005-2006), som ble lagt fram 25. november 2005, ble det foreslått endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for 2005. Stortinget vedtok 15. desember 2005 endringer i rammetilskuddet i tråd med forslaget i proposisjonen, jf. Innst. S. nr. 42 (2005-2006) fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Dette rundskrivet gir informasjon om konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner av Stortingets vedtak. Kommunevis fordeling av bevilgningsendringer er vist i vedlegg 1, mens fylkeskommunevis fordeling av bevilgningsendringer er vist i vedlegg 2.

Rundskrivet omhandler også enkelte andre justeringer i rammetilskuddene, jf. pkt. 3 og pkt. 4.

1. Momskompensasjonsordningen

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2006 vedtok Stortinget følgende anmodning til regjeringen:

Stortinget ber Regjeringen ved salderingen av statsbudsjettet for 2005 påse at det skjer en eventuell refordeling av uttrekk og kompensasjon i ordningen med momskompensasjon.

Som beskrevet i St.prp. nr. 13, har departementet gått gjennom tallene for alle kommuner og fylkeskommuner og sett på hvordan ordningen har slått ut for den enkelte kommune og fylkeskommune. Departementet har beregnet hva det kortsiktige uttrekket av rammetilskuddet for den enkelte kommune/fylkeskommune ville ha vært dersom man hadde basert seg på den informasjonen for 2004 som nå er tilgjengelig. På bakgrunn av dette er overgangsordningen i inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner justert fra og med 2005. I tråd med de signaler som tidligere er gitt, er endringene i overgangsordningen begrenset til forhold på driftssiden. Justeringen i overgangsordningen ble gjennomført i forbindelse med utbetaling av rammetilskuddet i november 2005.

Kommuner og fylkeskommuner som i utgangspunktet fikk et for høyt uttrekk av rammetilskuddet i forbindelse med etableringen av momskompensasjonsordningen i 2004, kompenseres for de utslagene dette ga i 2004 gjennom en engangsutbetaling. Kompensasjonen er begrenset til forhold på driftssiden. Siste gjennomgang av tallene – foretatt etter at St.prp. nr. 13 ble lagt fram ­ viser behov for en samlet kompensasjon på vel 457 mill. kroner. Dette er vel 9 mill. kroner lavere enn anslaget i proposisjonen. Kompensasjonen fordeles med knapt 355 mill. kroner på kommunene og knapt 103 mill. kroner på fylkeskommunene. Utbetaling foretas i uke 51.

For nærmere omtale av saken vises det til St.prp. nr. 13.

2. Differensiert arbeidsgiveravgift (manglende bagatellmessig støtte)

I forbindelse med avviklingen av differensiert arbeidsgiveravgift er det forutsatt at kommunene skal kompenseres fullt ut for merutgifter knyttet til økte lønnskostnader og økte tilskudd til privat sektor. For 2004 og 2005 er kommunene kompensert for økt arbeidsgiveravgift gjennom skjønnstilskuddet og ved bagatellmessig støtte på inntil 270 000 kroner per kommune per år.

Kommunene i avgiftssone 3 og 4 har ved en feil ikke fått full bagatellmessig støtte for årene 2004 og 2005. I tråd forslaget i St.prp. nr. 13 har Stortinget vedtatt at kommunene kompenseres for manglende bagatellmessig støtte i 2004 og 2005 med en bevilgning på i alt 38,9 mill. kroner. Utbetaling foretas i uke 51.

3. Leserveiledning vedlegg 1 (rammetilskudd til kommunene)

Kolonne 1
Samlet rammetilskudd 2005 etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2005.

Kolonne 2-5 er endringer i rammetilskuddet foretatt etter revidert nasjonalbudsjett. Endringene i kolonne 2 og 4 gjelder innbyggertilskuddet (kap. 571 post 60). Endringene i kolonne 3 og 5 gjelder skjønnstilskuddet (kap. 571 post 64).

Kolonne 2
Korreksjon i overgangsordningen for 2005 knyttet til momsuttrekket (jf. pkt. 1). Det vises til brev 9. november 2005 til kommunene for nærmere dokumentasjon.

Kolonne 3
Engangsbevilgning til kommuner med for høyt uttrekk av rammetilskuddet ved innføringen av den generelle momskompensasjonsordningen i 2004.

Kolonne 4
Midler til Conrad Svendsen Senter ble ved en feil ikke lagt inn i rammetilskuddet til Oslo kommune i St.prp. nr. 1 for 2005.

Kolonne 5
Kompensasjon for manglende bagatellmessig støtte i 2004 og 2005.

Kolonne 6
Sum rammetilskudd 2005 etter stortingsbehandling av St.prp. nr. 13.

4. Leserveiledning vedlegg 2 (rammetilskudd til fylkeskommunene)

Kolonne 1
Samlet rammetilskudd 2005 etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2005.

Kolonne 2-4 er endringer i rammetilskuddet foretatt etter revidert nasjonalbudsjett. Endringene i kolonne 2 og 3 gjelder innbyggertilskuddet (kap. 572 post 60). Endringene i kolonne 4 gjelder skjønnstilskuddet (kap. 572 post 64).

Kolonne 2
Korreksjon i overgangsordningen for 2003 og 2004 knyttet til tekniske fagskoler. Det vises til brev 4. juli 2005 til fylkeskommunene for nærmere dokumentasjon.

Kolonne 3
Korreksjon i overgangsordningen for 2005 knyttet til momsuttrekket (jf. pkt. 1). Det vises til brev 9. november 2005 til fylkeskommunene for nærmere dokumentasjon.

Kolonne 4
Engangsbevilgning til fylkeskommuner med for høyt uttrekk av rammetilskuddet ved innføringen av den generelle momskompensasjonsordningen i 2004.

Kolonne 5
Sum rammetilskudd 2005 etter stortingsbehandling av St.prp. nr. 13.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.

avdelingsdirektør

Einar Bye

seniorrådgiver

Vedlegg 1 Rammetilskudd til kommunene ( Excel-format og PDF-format)

Vedlegg 2 Rammetilskudd til fylkeskommunene
( Excel-format og PDF-format)

Kopi m/vedlegg:

KS
Finansdepartementet