Rundskriv I-1/2020 -om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

Med bakgrunn i Prop. 1 S (2019–2020) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349)

Rundskriv I-12020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.pdf