Rundskriv I-1/2021 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

Med bakgrunn i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349)

Rundskriv I-1_2021 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.pdf