Rundskriv I-2/2017 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker med dette rundskrivet å gi alle som er berørt av den nye ordningen med spesialistutdanningen av leger og ny forskrift om spesialistutdanning og godkjenning m.m. av leger og tannleger en kort informasjon om den nye ordningen og noen utfyllende merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les rundskriv I-2/2017 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) i pdf