Rundskriv I-2/2019 Spesialistforskriften med kommentarer

Dette rundskrivet inneholder en beskrivelse av ordningen med spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger og en gjennomgang av spesialistforskriftens bestemmelser med kommentarer som utdyper innholdet i bestemmelsene. Formålet med rundskrivet er å gi veiledning om ordningen med spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger og spesielt om hvordan spesialistforskriften skal forstås.

Les rundskriv I-2/2019 Spesialistforskriften med kommentarer - Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger (pdf)